Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >> 

TV,Radyo Vericileri ve �evresine Verdi�i Zararlar

Radyo ve TV vericileri de RF elektromanyetik dalgalar yoluyla yay�n yaparlar. Yay�n yapan antenlerden dolay� �evrede ya�ayanlar� etkileyebilecek RF enerjisi miktar�, istasyon tipi, kullan�lan antenin tasar�m karakteristi�i, antene iletilen g��,

antenin y�ksekli�i ve antenden uzakl��a g�re de�i�ir.

Baz� frekanslarda insan v�cudu taraf�ndan emilen elektromanyetik enerji ba�ka frekanslardaki emilime g�re daha fazlad�r. Dolay�s�yla yay�nlanan sinyalin frekans� da �nemlidir. Ki�inin boyutlar�na ba�l� olarak ayakta duran bir yeti�kinin RF elektromanyetik dalgalardan en fazla etkilenebilece�i frekans b�lgesi 80 ile 100 MHz aras�ndad�r. Ancak, radyo ve TV verici antenleri y�ksek kuleler �zerine kurulduklar� ve kurulduklar� b�lgelerin ya�am b�lgelerine uzak se�ildikleri s�rece halk�n etkilenebilece�i RF enerji seviyeleri �nerilen seviyelerin alt�nda  olmaktad�r. Dolay�s�yla, radyo ve TV vericileri insanlar�n ya�am alanlar�ndan uzak yerlere kurulmal�d�rlar.

Al�nt�lar :

1) 1982�de ABD Oregon Unlversitesi�nden DR. W. Morton, Oregon radyo antenine yak�n evlerde kanserin artt�g�n� g�sterd�.

2) 1981 �de Honolulu�da Dr. B. Anderson ve A. Henderson TV ve radyo antenlerinin kanser riskini %37.5 artt�rd�gm� g�sterdi.

3) 1995�de Sidney�de Dr. Bruce Hocking TV antenine 4 km. �den daha yak�n evlerde �ocuk akut Ienfatlk I�semisinin %50�den fazla (1.61 kat) artt���n� g�sterdi. �ocuklar�n ald�klar� MD dozu 0.02-8 mikrowatt/cm2 idi; yani Avustralya i�in MD tehlike sm�r�n�n 1000�de birlnden az. D���k doz MD�lar�n kanser yapt�g�na dair bu �ok kuvvetli bir kan�tt�. Bu �al��ma ABD Enerji Bakanl�g� y�ll�k toplant�smda takdim edildl.

 

�aml�ca b�lgesinden foto�raflar.

         

         

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�