Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >> 
 Radar, X-Ray, GPS Cihazlar� ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar
Radarlar

     �stanbul Bo�az�'na in�a edilen g�zetleme kulesi say�s� 8... �anakkale'de de 5 istasyon yap�ld�. Ama�, Bo�azlar'�n artan tanker trafi�inde seyir g�venli�ini sa�lamak. Ancak Radarlar�n insan sa�l��� �zerindeki etkilerinin de yeterince tart���ld��� s�ylenemez.

     Baz istasyonlar� konusundaki duyarl�l�k, as�l y�ksek radyasyon yayan radarlar i�in g�sterilmiyor ve insanlar yeterince bilgilendirilmiyor.
 

        

     Radarla �al��anlarda ve radar merkezlerine yak�n ya�ayan insanlarda �zellikle l�semi ve beyin t�m�rleri artabilir. Radar�n kanser yap�c� etkisi, hem Polonya. hem ABD ordusunda �ok say�da askeri personel �zerindeki �al��malara dayanmaktad�r. Mikrodalga verilen farelerde B h�cre lenfomu endokrin kanserler ve adrenal adenom olu�maktad�r. 5 dakika Mikrodalga �Iara maruz kalanlarda kanser s�kl��mm %5�den %95�e f�rlad��� g�sterilmi�tir. �ngiltere�de NRPB (Ulusal Radyasyondan Korunma Komites�) 100 kHz �zerindeki Mikrodalga �lar� kanser yap�c� olarak ilan etmi�tir (Doll Raporu). Var�ova Radyasyondan Korunma ve Askeri Hijyen Enstit�s�nde DR.S. Szimigielski 15 y�l s�ren ve 3270�i radara maruz kalm�� 127.800 askeri personel �zerindeki �al��mas�nda l�semi ve lenfomun 8 kat artt�g�n� bulunmu�tur.

X-RAY

     �roloji uzmani Dr. Mert Akieke, X-ray bagaj tarama cihazlari ve kapi dedektorlerinin guvenligi sagladigini ancak, uzun sure bunlarin basinda duran kisilerin sagligini olumsuz etkiledigini soyledi. 

     X-ray cihazlarinin X isinini (Radyoaktif Rontgen Isini) gonderip cismin icinden gelen isini kamerayla belirleyen cihazlar oldugunu hatirlatan Dr. Akieke, soyle dedi: 

     "Ozellikle, uzun sureli ve yakin mesafede calisan ozel guvenlik gorevlisi ve polisler, sperm hucrelerinde testikuler bolgenin radyasyonuna bagli hucre olumune sebep olarak kisirlik tehlikesi yasayabilir. 

     X-ray cihazi yakininda calisan anne adayi (Hamile ve hamilelik ihtimali olanlar) konuyu amirlerine ileterek baska goreve alinmalarini isteyebilmeli. Cihazdan gececek anne adaylari guvenlik gorevlisine gebe olduklarini bildirerek, klasIk ust arama yontemi ile aranmayi istemeli. 

     Kalp pili takili hastalar asla bu tur aramadan gecirilmemelidir. Kalp pili takanlar, ameliyati yapilan hastane tarafindan verilmis ozel kimliklerini gostererek, kapi dedektorlerinden ve x-ray cihazlarindan gecirilmemeyi istemeli." 


     

 

GPS

     Global Konum Belirleme Sisteminin, y�ksek do�ruluk gerektiren aplikasyon �al��malar�nda kullan�lmas�n� sa�layan Real-Time Kinematic (RTK) GPS sistemlerinin kullan�m�, �zellikle mesleki �al��malarda yeni bir ����r a�m��t�r. Referans al�c�, koordinatlar� bilinen bir noktaya kuruldu�unda, elde edilen faz g�zlemleri i�in d�zeltmeler hesaplanmakta ve d�zeltmeler radyo-modemler vas�tas�yla gezici al�c�ya iletilmektedir. Gezici al�c� taraf�nda bu �ekilde elde edilen d�zeltmeler, de�erlendirilmekte ve tamsay� bilinmeyenleri ��z�lerek hassas konumlama yap�labilmektedir. Bu �al��mada kullan�lan RTK-GPS �l��m�nde radyo modemlerin olu�turmu� oldu�u elektromanyetik dalgalar�n insan sa�l��� �zerine olas� etkileri di�er elektromanyetik radyasyon yayan cihazlarda oldu�u gibi mevcuttur.

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�