Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >> 

Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�

Elektro manyetik kirlilik g�nl�k hayat i�erisinde �evremizde mevcut olan elektro manyetik dalgalar�n
yo�unlu�u ile olusan bir kirlilik olarak kabul edilmektedir. Elektro manyetik kirlilik olarak tan�mlanan bu
�evrenin olusmas�n�n nedenleri;

  • TV ve radyo yay�nlar�: AM, FM, TV

  • �letisim yay�nlar�: Telekom, uydu, GPS, radar

  • Elektrik da��t�m�: elektrik iletim hatlar�, elektrikli trenler

  • Y�ksek gerilim hatlar�

  • Y�ksek frekansl� end�striyel, medikal, arast�rma cihazlar�: X-Ray, �s�t�c�lar

 

�nsan sinir sistemi 500.000 km uzunlu�u, 25 Milyar sinir h�cresi ile dev bir elektriksel donan�ma sahip muazzam bir elektronik sistemdir. Bedeni fonsiyonlar�n hepsi 1-250 �V aras� �ok k���k gerilimli elektrik uyar�lar� ile devam eder. Elektromanyetik alan�n d��ar�dan bu hassas sisteme tesir etmesi durumunda, tabii sirk�lasyon etkilenebilir.

 

Hayat�m�z�n her alan�nda yayg�n olarak kullanmakta oldu�umuz elektrikli ve elektronik ayg�tlar�n v�cudumuz �zerinde olumsuz etkilere neden oldu�u de�isik �evrelerce dile getirilmektedir. AC motorlar, dijital bilgisayarlar, hesap makineleri, yaz�c�lar, modemler, dijital devreler, cep telefonlar� ve y�ksek gerilim hatlar� gibi bir�ok ayg�t ve tesisat�n neden oldu�u elektrik ve elektromanyetik alanlar�n insan v�cudu �zerindeki olumsuz etkilerinin azalt�lmas� veya tamamen ortadan kald�r�lmas�n� sa�layacak yani kalkanlama etkisi olan tekstil y�zeylerine olan ihtiya� artmaktad�r. D�nya sa�l�k �rg�t� WHO verilerine g�re evlerde kullan�lan baz� elektrikli alet ve elektronik cihazlar�n neden oldu�u elektrik alan siddetleri Tablo 1 �de verilmektedir. Elektrik iletim hatlar�n�n hemen alt�nda  (10kV/m) gibi y�ksek de�erlere ulasan elektrik alan siddeti evsel kullan�m cihazlar� i�in 30 cm mesafede �ok daha y�ksek seviyelere ��kmaktad�r. Asa��daki tablo dikkate al�nd���nda g�nl�k hayatta �evremizde bulunan pek �ok cihaz�n sa�l���m�z �zerinde tehdit olusturdu�u g�r�lmektedir.

�� sa�l��� a��s�ndan, �al��ma ortamlar�nda bulunan radyasyon kaynaklan ve verdi�i zararlar, �ok b�y�k �nem ta��maktad�r. Bu ���nlar aras�nda, 0.4 - 0.7 Mikron dalga boyuna sahip olan "g�r�n�r ���nlar" ve "Lazer ���nlar�" d���ndaki ���nlar, g�zle g�r�lemeyen ���nlard�r. �nsan sa�l���n�n en b�y�k d��manlar�ndan olan bu ���nlar�, "g�r�nmeyen d��manlar" diye nitelemek do�ru olur kan�s�nday�z. �nsano�lu, bilin�li olmad���, ama zararl� oldu�unu bildi�i bu d��manlarla, �al��ma ortam�nda birlikte oldu�unda, son derecede fazla rahats�zl�k hisseder, motivasyonu bozulur, i� performans� d��er, �al��mak istemez, hatta i�ten ka�ar. Bu insan, bahsi ge�en etkenler ile �al��maya zorlan�rsa, i� kazalar�na dahi neden olabilir. O halde bu ���nlar�n zararlar�n� iki �ekilde nitelemek yerinde olur: 1. Tip zararlar, bu ���nlar�n sahip oldu�u fiziksel enerjileri dolay�s�yla v�cuda verdi�i zararlar ; 2. Tip zararlar� ise, maruz kalan�n, bu ���nlar konusundaki bilin�sizli�i nedeniyle, �al��ma ortam�nda ya�ad��� olumsuzluklard�r. Bu durumda, i� sa�l��� uzmanlar�na d��en en �nemli g�rev, �al��an�n, bu ���nlar konusunda bilin�lenmesini sa�lamak, �al��ma ortamlar�nda, bizzat bu ���nlar�n �iddetlerini �l��p, standartlarla kar��la�t�rarak, zararl� s�n�rlarda olmad���n� �al��ana anlatmak ve inand�rmakt�r. ��te, bu �al��mam�z�n amac�, �al��anlar�n maruz kald�klar�n� d���nd�kleri ve b�y�k rahats�zl�k duyduklar�, ekran radyasyonlar� konusunda �l��mler yaparak, sonu�lan standartlarla kar��la�t�rarak, onlar�n bilin�lenmelerini sa�lamakt�r.

En Belirgin Zarar Nedir?

Cevre, organizman�n d���nda bulunan her �eydir. Bir di�er deyi�le ki�i uzerindeki d��  etkilerin butunudur. Organizman�n d���nda bulunan ve onu etkileyen her �ey cevresinin bir o�esidir. Bu o�eler, fizikojeokimyasal, biyolojik ve sosyokulturel faktorler olarak tan�mlanmakta ve surekli organizmayla etkile�imde bulunmaktad�r. Bir cok cevresel etkilenim tek ba��na spesifik bir klinik tablo olu�turmamakta ve co�u kez nonspesifik belirti ve sonuclarla kar��m�za c�kmaktad�r. Gunumuzde, cevresel etkilenim sonucu ortaya c�kan nonspesifik semptomlar gosteren durumlar dikkat cekmeye ba�lam��t�r. Bu durumlardan birisi de elektromanyetik alan etkilenimi sonucu nonspesifik semptomlarla seyreden Elektromanyetik Hipersensititivitedir.

Elektrikli cihazlar�n etraf�nda olu�an elektromanyetik alan ( EMA ) sa�l��a zararl�m�d�r?

EMA�n�n kanser yapt��� konusunda ku�kular vard�. Bug�n EMA�n�n hormon dengesini De�i�tirdi�i g�sterilmi� bulunuyor. Hannover T�p  Fak�ltesi�nden Wolfgang L�scher, 120 di�i s��ana  meme kanseri yap�c� bir madde enjekte etti ve sonra onlar� 3 ay s�reyle de�i�ik �iddetlerdeki EMA�ya maruz b�rakt�. 1 miligauss ( MG ) EMA�ya ( bir evin i�in deki ortalama EMA ) maruz b�rak�lan s��anlarda , beklenen oranda kanser g�r�ld�. 100, 500 ve 1000 mG�a maruz b�rak�lan s��anlarda kanser olu�umu s�rayla %10, %25 ve %50 artt�!Dr.L�scher�e g�re EMA, meme kanserini �nleyici etkisi olan melatonini azaltmak yoluyla Meme kanserini artt�rmaktad�r. Melatonin geceleri beynimizdeki epifiz bezi taraf�ndan salg�lan�r. Dr.L�scher 1 mG�luk bir EMA�ya maruz kalan s��anlarda melatonin d�zeyinin normal oldu�unu, buna kar�� daha kuvvetli bir EMA�ya maruz kalan s��anlarda Melatonin d�zeyinin azald���n� g�sterdi. Kansas�taki Midwest Ara�t�rma Enstit�s��nden C.Graham, EMA�n�n kad�nlarda �strojen ( Kad�n hormonu ) salg�s�n� artt�rd���n� g�sterdi. �strojen meme kanseri yapabilir. EMA erkeklerde testosteren  ( Erkeklik hormonu ) d�zeyini azalt�r; Bu ise prostat veya erbezi( testis ) kanserine neden olabilir. S�rekli EMA�lar y�ksek olsalar bile sa�l��a daha az zararl�d�rlar. Buna kar��n, periyodik EMA�lar uyku evrelerini ve kalp ritmini alt �st eder. Ne yaz�k ki g�nl�k hayatta maruz kald���m�z EMA�lar�n �o�u periyodiktir. <Sicience et Vic. May�s 1998>

 

 

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�