Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >>


 
Elektrohipersensitivite Hastal��� Nedir?

Elektrohipersensitivite elektromanyetik alanlara kar�� a��r� hassasiyet sonucu fiziksel rahats�zl�klar�ng�r�lmesi hastal���d�r.Elektrohipersensitivite sinir sistemi rahats�zl�klar�, ba� a�r�s�, halsizlik stres uyku bozuklu�u, ciltte yanma ve batma hissi, ac� , alerji g�z yanmas� , sab�rs�zl�k , ka��nma , kalp ritim  ,

bozuklu�u, nefes alamama, denge kayb�, defresif ruh halii konsantrasyon bozuklu�u ve benzeri ya�anan problemleri kapsar.

Elektromanyetik radyasyonun canl�lar �zerindeki etkileri

RF elektromanyetik dalgalar�n�n foton enerjileri, atomlar� ve molek�lleri iyonla�t�racak d�zeyde de�ildir. Elektromanyetik radyasyonun g�receli olarak d���k frekansl� bi�imleri olan g�r�nen ���k, k�z�l�tesi radyasyon ve RF dalgalar iyonla�t�r�c� olmayan radyasyona �rnektir. Ortamdaki iyonla�t�r�c� olmayan elektromanyetik dalgalar�n etkisinde kalma sonucunda canl�larda iki t�r etki olu�abilir: Is�l etkiler ve �s�l olmayan Etkiler. Is�l etkiler, v�cut taraf�ndan yutulan elektromanyetik enerjinin �s�ya d�n��mesi ve v�cut s�cakl���n� artt�rmas� olarak tan�mlan�r. Bu s�cakl�k art���, �s�n�n kan dola��m� ile at�larak dengelenmesine dek s�rer. Cep telefonlar� gibi RF kaynaklar�n�n sebep olabilece�i s�cakl�k art��� ger�ekte �ok d���kt�r ve b�y�k olas�l�kla v�cudun normal mekanizmalar� ile kolayca etkisizle�tirilebilir. Cep telefonu ile beyinde olu�abilecek s�cakl�k art��� ortalama 0,1∞C dolay�ndad�r. Is�l olmayan etkilere ba�l� olarak RF dalgalar�n etkili oldu�u iddia edilen bozukluk ve hastal�klar aras�nda beyin aktivitelerinde de�i�iklikler, uyku bozukluklar�, dikkat bozukluklar�, ba� a�r�lar� bulunmaktad�r. Ancak bu riskler �ok y�ksek deneysel dozlar ve s�relerde ge�erli olabilir ve cep telefonlar� gibi kullan�mlar i�in ge�erli de�ildir. Y�ksek enerjili iyonla�t�r�c� elektromanyetik dalgalar, DNA ve genetik malzemeyi kapsayan biyolojik dokuda hasara yol a�abilen molek�ler de�i�ikliklere yol a�abilirler. Bu etkinin olabilmesi i�in dokunun x-���nlar� ve gama ���nlar� gibi y�ksek enerjili fotonlarla etkile�mesi gerekir.
 

B�R BAZ �STASYONU YAKININDA YA�AYANLARDA
ELEKTROMANYET�K H�PERSENS�T�V�TE SEMPTOMLARI ARA�TIRMASI

 Elektromanyetik Hipersensitivite Semptomlar�

Semptomlar

  • Genel Yorgunluk, halsizlik

  • Cilt Ciltte lekelenmeler, his/duyu kayb�, yanma hissi, kuruluk, kar�ncalanma, ka��nt�,k�zar�kl�k, tahri�

  • Sinir Sistemi Ba� a�r�s�, ba�ta a��rl�k hissi, ba�ta s�cakl�k hissi, ba� donmesi, uyku bozuklu�u, gerginlik/sinirlilik, gun icerisinde  depresif (s�k�nt�, bunalt� hissi) hissetme,konsantrasyon guclu�u, bulan�k gorme

  • Hormonal/ Metabolik Carp�nt�, kulak c�nlamas�, i�itme kayb�, kulakta a�r�, bas�nc hissi, tat alma guclu�u, koku alma guclu�u, gozlerde yanma, a�r�, batma, ishal, kab�zl�k, bulant�, kusma, kan bas�nc� yuksekli�i tansiyon

  • Di�er Kuru oksuruk, kar�n a�r�s�, nefes al�p verme guclu�u, bo�az kurulu�u, alerji, s�rt a�r�s�, eklemlerde a�r�, ureme sistemi uzerine etkiler 

Amac: Bu cal��mada, bir baz istasyonunun 300 metre yak�n�nda bulunan evlerde ya�ayanlar�n; elektromanyetik hipersensitivite (EMH) semptomlar�n� de�erlendirmek amaclanm��t�r. Gerec ve yontem: Tan�mlay�c� olan bu ara�t�rma, Kecioren ilcesi, A�a�� E�lence Mahallesinde bulunan bir baz istasyonunun 300 metre yak�n�ndaki 182 hanede ya�ayan 18 ya� ve uzeri 195 ki�ide yap�lm��t�r. Ki�ilerin sosyodemografik ozellikleri, evde gecirilen sure, sinir sistemi, cilt, hormonal ve metabolik ve di�er EMH semptomlar�, olas� Elektromanyetik alan (EMA) kaynaklar� ve genel sa�l�k durumu ara�t�rman�n de�i�kenlerini olu�turmaktad�r.

EMH, �bireylerin �elektromanyetik alana� maruz kalmaya ba�lad�klar� bircok nonspesifik semptomlar� olarak tan�mlanm��t�r.

Bulgular: Ara�t�rmaya kat�lan 195 ki�inin %46,2�si 25-44 ya� grubunda yer almaktad�r. Kat�l�mc�lar�n %67,2�si kad�nd�r. Kat�l�mc�lar�n %70,8�i ba��n�n a�r�d���n�, %64,1�i gergin ve sinirli oldu�unu, %53,8�i ise uyku sorunu ya�ad���n� ifade etmi�tir. EMH semptomlar�n�n s�kl��� %7,6-%70,8 aras�nda de�i�mektedir. Ara�t�rmada kat�l�mc�n�n be�i mevcut sa�l�k �ikayetlerinin, bilgisayar, cep telefonu, baz istasyonu ve televizyondan kaynakland���n� ifade etmi�tir. EMH s�kl��� 2,6 olarak saptanm��t�r.

Sonuc: EMH ile ili�kili semptomlar�n olu�mas�nda bircok de�i�ken rol oynamaktad�r. Ki�ilerin fark�ndal���n� artt�rmaya yonelik cal��malar yap�lmas�, EMH�nin onlenmesi icin oncelikle halka konu ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Cevre, organizman�n d���nda bulunan her �eydir. Bir di�er deyi�le i�i uzerindeki d�� etkilerin butunudur. Organizman�n d���nda bulunan ve onu etkileyen her �ey cevresinin bir o�esidir.Bu o�eler, fizikojeokimyasal, biyolojik ve sosyokulturel faktorler olarak tan�mlanmakta ve surekli organizmayla etkile�imde bulunmaktad�r. Bir cok cevresel etkilenim tek ba��na spesifik bir klinik tablo olu�turmamakta ve co�u kez nonspesifik belirti ve sonuclarla kar��m�za c�kmaktad�r. Gunumuzde, cevresel etkilenim  sonucu ortaya c�kan nonspesifik semptomlar gosteren durumlar dikkat cekmeye ba�lam��t�r. Bu durumlardan birisi de elektromanyetik alan etkilenimi sonucu nonspesifik semptomlarla seyreden Elektromanyetik Hipersensititivitedir . Elektromanyetik alan (EMF, Electromagnetic Fields) terimi; mikrodalgalar dahil olmak uzere 0 Hz ile 300 GHz aras�ndaki statik alanlar�, dalga boyu cok uzun (ELF, Extremely Low Frequency-Son Derece Du�uk Frekansl�) alanlar ve Radyo Frekans� (RF, Radiofrequency) olanlar�n� kapsar . Toplumlar�n geli�mesi ve ya�anan teknolojik de�i�imlerle birlikte, EMA kaynaklar�n�n say�s�nda ve ce�itlili�inde ciddi art� �lar meydana gelmi�tir. Cep telefonlar�, baz istasyonlar�, bilgisayarlar, televizyonlar, mikrodalga f�r�n gibi elektrikle cal��an her turlu arac-gerec ve ev d���nda da yuksek gerilim hatlar� ve trafolar bu kaynaklar aras�nda say�labilir .

 EMH, �bireylerin �elektromanyetik alana� maruz kalmaya ba�lad�klar� bircok nonspesifik semptomlar� olarak tan�mlanmaktad�r . EMH semptomlar� genel, sinir sistemi, cilt, hormonal ve metabolik ve di�er semptomlar olmak uzere be� ana ba�l�k alt�nda incelenmektedir . Ancak �elektromanyetik alan ve sa�l�k etkileri� hakk�nda henuz yeteri kadar bilgi bulunmamaktad�r . EMH, ilk olarak 1980�li y�llar�n ba�lar�nda yap�lan cal��malarda gorsel cihazlardan etkilenim ile ortaya c�kan deri semptomlar� olarak bildirilmi�tir. Bu cal��malarda kat�l�mc�lar�n yuz, ust govde ve kol derilerinde batma, yanma ve ka��nt� gibi�ikayetler saptanm��t�r. Yak�n doneme kadar deri �ikayetleri EMH�nin temel semptomlar�n� olu�turmaktayd� ancak 1980�li y�llar�n sonlar�na do�ru yap�lan yeni cal��malarla, ba� a�r�s�, unutkanl�k, konsantrasyon guclu�u, yorgunluk, bulant�,carp�nt� ve a�r� gibi semptomlarla seyreden genel bir sendrom on plana c�kmaya ba�lam��t�r . Son donemde ingiltere�de yap�lan cal��malar toplumun yakla��k %4�unun ce�itli derecelerde elektromanyetik alandan etkilendi�ini gostermi�tir. So�uk alg�nl��� gibi etkiler art�k cep telefonu ve bilgisayar gibi elektomanyetik alan olu�turan cihazlara ba�lanmaya ba�lanm��t�r . isvec ve Kalifornia�da bu konuyla ilgili buyuk capl� ara�t�rmalar yap�lm�� ve toplumdaki EMH prevalans�n�n %1,5 ile %3,0 aras�nda de�i�ti�i saptanm��t�r. Ancak EMH saptanan ki�ilerdeki semptomlar�n �iddeti ile EMA�na maruz kalma sureleri aras�nda anlaml� bir ili�ki saptanmam��t�r. Bu sonuclar baz� ara�t�rmac�lara, semptomlar�n daha cok psikolojik nedenlerden kaynakland���n� du�undurmektedir. isvec ve Norvec�te yap�lan ara�t�rma raporlar� daha cok yuz ve deri semptomlar� uzerinde durmaktad�r. Son donemlerde Avrupa ve ABD�de yap�lan cal��malarda, ba� a�r�s�, yorgunluk, kulaklarda c�nlama gibi norolojik ve cilt ile ilgili semptomlar oldu�u bildirilmi�tir . Nilsen (1982) ve Hamnerius (1993) taraf�ndan yap�lm�� cal��malarda EMA etkileniminin deride k�zar�kl��a neden oldu�u gosterilmi�tir. Zwamborn (2003) taraf�ndan yap�lm�� bir cal��mada EMA etkileniminin anksiyete, depresyon, sinirlilik hali ile ili�kisi oldu�u gosterilmi�tir. Radyofrekans radyasyonun ki�inin dinlenme s�ras�nda EEG aktivitesini art�rd��� gosterilmi�tir. Almanya�da Frick ve arkada�lar�n�n yapt��� bir cal��mada saptanan semptomlar, kar�n a�r�s�, ba� a�r�s�, bulant�, kas a�r�s�, kuru cilt, di� a�r�s�, mide-barsak bozukluklar�, noralji, kusma, boyun a�r�s�, kol-bacak uyu�malar�, kas kramplar�, solunum guclu�u, a��r� s�cakl�k hissi, ta�ikardi, uyku bozukluklar�, duzensiz kalp at�mlar�, k�sa donem haf�za sorunlar�, konsantrasyon bozuklu�u, bitkinlik, bilinc bulan�kl���, zay���k, go�us a�r�s�, bulan�k gorme, kan bas�nc� yuksekli�i, gozlerde �i�lik, dokuntu, sac dokulmesi, ka��nt�, eklem sorunlar�, yerinde duramama, gerginlik, duzensiz barsak hareketleri ve gozlerde sonup yanmalardan olu�maktad�r. EMA�dan etkilenen insanlar�n kucuk bir k�sm�nda ciddi semptomlar gorulmektedir. isvec�te yap�lm�� bir cal��mada; toplumda hastal�k izni, erken emeklilik ve sakatl�k emeklili�i %5,0 iken, EMA�dan etkilenen ve EMH saptanan ki�ilerde ise bu nedenlerle %10�a c�kmaktad�r. EMH ile ilgili Almanya, isvec, ABD, Kanada, isvicre, iran, Avusturya gibi ulkelerde yap�lm�� cok say�da ara�t�rma bulunmaktad�r. Kalifornia�da 2072 ki�ide yap�lm�� bir cal��mada, EMH s�kl��� %3,2 olarak saptanm��t�r. Bu cal��mada; kat�l�mc� lar EMH�i �elektrikli cihazlar, bilgisayarlar, baz istasyonu ya da yuksek gerilim hatlar� yak�nlar�ndayken alerji yak�nmalar� n�n artt��� ya da kendilerini daha duyarl� hissettikleri� �eklinde tan�mlanm��t�r. Ayn� y�l isvec�te yap�lm�� benzer bir cal��mada ise EMH h�z� %1,5 olarak saptanm��. Turkiye�de henuz EMH ile ilgili yap�lm�� bir ara�t�rma bulunmamaktad�r. Bu ara�t�rma konu ile ilgili yap�lacak ara�t�rmalara yol gosterici olacakt�r.

Bu cal��mada, Ankara ili, Kecioren ilcesi A�a�� E�lence Mahallesi�nde bulunan bir baz istasyonunun 300 m. yak�n�nda bulunan evlerde ya�ayanlar�n; elektromanyetik hipersensitivite semptomlar�n�, bu semptomlar�n s�kl���n� de�erlendirmek amaclanm��t�r.

ARA�TIRMANIN GERECLER� ve UYGULANAN YONTEMLER

Bu ara�t�rma, Kecioren ilcesi, A�a�� E�lence Mahallesinde bulunan bir baz istasyonunun 300 metre yak�n�nda bulunan hanelerde yap�lm��t�r. Tan�mlay�c� tipte olan bu ara�t�rmada orneklem secilmemi� olup baz istasyonuna belirtilen yak�nl�kta bulunan 182 haneye gidilmi�tir. Bu hanelerde ya�ayan, ara�t�rma s�ras�nda evde bulunan ve ara�t�rmaya kat�lmay� kabul eden 18 ya� ve uzeri 195 ki�i ile goru�ulmu�tur. Ara�t�rmada yuz yuze doldurulan 64 soruluk bir anket formu kullan� lm��t�r. Ki�ilerin sosyodemografik ozellikleri, evde gecirilen sure, genel sa�l�k durumu, EMH semptomlar� (sinir sistemi, cilt, hormonal ve metabolik ve di�er semptomlar) ve olas� EMAkaynaklar� ara�t�rman�n de�i�kenlerini olu�turmaktad�r. Toplanan veriler SPSS 15.0 ile bilgisayara girilerek, hata kontrollerinin ard�ndan analizleri yap�lm��t�r. Analizlerde yuzde da��l�m� ve ki-kare kullan�lm��t�r. Ara�t�rma, baz istasyonunun 300 metre yak�n�nda ya�ayan herkesi temsil etmemektedir.

Ara�t�rma ile ilgili olarak kat�l�mc�lara bilgi verilmi� ve ayd�nlat�lm�� sozlu onamlar� al�nm��t�r. Cal��ma Helsinki ilkeler Deklerasyonuna uyularak gercekle�tirilmi�tir. BULGULAR Ara�t�rmaya kat�lan 195 ki�inin 90�� (%46,2) 25-44 ya� grubunda yer almaktad�r. Ya� ortalamas� 42,5�0,96 olup en kucuk ya� 18, en buyuk ya� 83 dur. Bu ki�ilerin 131�i (%67,2) kad�nd�r, 73�u (%37,4) lise mezunudur, 138�i (%70,8) evlidir. Ara�t�rmaya kat�lan ki�ilerin 173�u (%70,3) herhangi bir i�te cal��mamaktad�r. Kat�l�mc�lar�n maruz kald�klar� EMA kaynaklar�ndan etkilenme durumunu de�erlendirmek icin evde ya�an�lan toplam sure, hafta boyunca evde kalma suresi sorulmu�tur.

Ara�t�rmaya kat�lan 195 ki�inin 91�i (%46,7) ayn� evde ya�ad��� surenin10 y�l ve uzerinde oldu�unu, 95�i ise (%48,7) gunde 18 saat ve uzerinde evde kald���n� belirtmi�tir. Ara�t�rmaya kat�lanlar�n %31,8�i (62 ki�i) en az bir sa�l�k �ikayetlerinin oldu�unu belirtmi�tir. fiikayeti oldu�unu belirten 62 ki�inin %37,0�� (23 ki�i) kas iskelet sistemi a�r�lar� oldu�unu, %19,3�u (12 ki�i) ba� a�r�s� oldu�unu, %17,7�si (11 ki�i) ise halsizlik ve yorgunluk �ikayeti oldu�unu ifade etmi�tir. Kat�l�mc�lara

EMH ile ili�kili olabilecek semptomlar tek tek sorulmu�tur. Kat�l�mc�lar�n 137�si (%70,8) ba��n�n a�r�d���n�, 125�i (%64,1) gergin ve sinirli oldu�unu, 113�u (%57,9) yorgunluk ve halsizlik hissetti�ini, 105�i (%53,8) uyku sorunu ya�ad���n�, 103�u (%52,8) s�rt a�r�s� oldu�unu, 102�si (%52,3) ise eklemlerde a�r� oldu�unu ifade etmi�tir. 83�u (%42,6) kendini gun icerisinde depresif (s�k�nt�, bunalt� hissi) hissetti�ini, 81�i (%41,6) ise ciltte kuruluk oldu�unu ifade etmi�tir. EMH ile ili�kili olabilecek semptomlar�n s�kl��� %7,6 ile %70,8 aras� nda de�i�mektedir. Ara�t�rmaya kat�lanlar�n 144�u (%73,8) cep telefonu, 85�i (%43,6) telsiz telefon, 83�u (%42,6) bilgisayar kulland���n� belirtmi�tir. Kat�l�mc�lar�n cep telefonu kullanma y�l ortalamas� 6,10 y�l iken, telsiz telefonun 6,50, bilgisayar�n 6,04, televizyonun ise 21,45 y�ld�r. Cep telefonunun gunluk kullan�m suresi ortalamas� 28,34 dakika iken, telsiz telefonun 18,01, bilgisayar�n 116,30, televizyonun ise 284,40 dakikad�r (Tab-lo 3). Ara�t�rmaya kat�lan 195 ki�inin sadece %28,2�si (55 ki�i) evinin cevresinde baz istasyonu oldu�unu ifade etmi�tir.

Cep telefonunun gunluk ortancan�n uzerinde kullan�lmas� ile ciltte yanma hissi, bir i�e ba�lamada zorluk, gozlerde yanma, a�r�, batma, kulak c�nlamas�, kulakta bas�nc hissi, s�rt a�r�s�, bo�az kurulu�u, kuru oksuruk ve nefes al�p vermede zorluk aras�nda istatistiksel olarak anlaml� bir ili�ki saptanm��t�r (p<0,005). Telsiz telefonun gunluk ortancan�n uzerinde kullan� lmas� ile ciltte his/duyu kayb�, ba�ta a��rl�k hissi ve bulant�/ kusma problemi aras�nda istatistiksel olarak anlaml� bir ili�ki saptanm��t�r (p<0,005). Bilgisayar�n gunluk ortancan�n uzerinde kullan�lmas� ile yo�unla�mada zorluk ve kuru oksuruk aras�nda istatistiksel olarak anlaml� bir ili�ki saptanm��t�r (p<0,005). Televizyonun gunluk ortancan�n uzerinde kullan�lmas� ile carp�nt�, gozlerde yanma, batma, a�r�, tat alma problemi, kulakta a�r�, eklemlerde a�r�, nefes al�p vermede zorluk aras�nda istatistiksel olarak anlaml� bir ili�ki saptanm��t�r (p<0,005). Ara�t�rmaya kat�lanlara sa�l�k ile ilgili �ikayetlerinin ne ile ili�kili olabilece�i sorulmu�tur. Bu nedenlerden i�yeri ve i� (%19,0), ya�l�l�k (%18,6), gecim s�k�nt�s� ve cevre ko�ullar� (%18,1) ilk uc s�rada gosterilmi�tir. Bilgisayar, televizyon, baz istasyonu, cep telefonu ve trafo gibi EMA kaynaklar� da sa�l�k ile ilgili �ikayetlerinin nedenleri olarak gosterilmi�tir . Sa�l�k �ikayetlerini EMA kaynaklar�na ba�layanlar�n yuzdesi 2,6�d�r. Bu be� ki�inin dordu (%80,0) kad�n, 45 ya� alt� (%80,0), ikisi evli (%40,0), biri ortaokul mezunu, ikisi (%40) sa�l�k sorunu oldu�unu, dordu (%80,0) bilgisayar, cep telefonu kulland���n� ifade etmi�tir. Kat�l�mc�lar�n 72�si (%36,9) unutkanl�klar�n�n oldu�unu belirtmi�tir. Ara�t�rmaya kat�lanlardan unutkanl��� oldu�unu belirtenlerin 28�i (%38,9) unutkanl�klar�n�n son uc ay icerisinde artt���n�, 43�u (%59,7) unutkanl�k durumlar�nda bir de�i�iklik hissetmediklerini belirtmi�lerdir. Ara�t�rmaya kat�lan ki�iler ve ara�t�rmay� yapan gozlemciler, evin baz istasyonuna olan yakla��k uzakl���n� belirtmi�lerdir. Ara�t�rmaya kat�lan ki�ilerin ve ara�t�rmay� yapan gozlemcilerin tutarl�l��� Kappa testi ile de�erlendirilmi� ve tutarl�l�k %38,1 olarak saptanm��t�r. Baz istasyonu, evine 100 metre ve daha yak�n olan ki�ilerin, baz istasyonunun evine olan yakla��k uzakl���n� do�ru bilenlerin yuzdesi di�erlerine gore yuksektir.  

Kaynak : istanbul T�p Fakultesi Dergisi Cilt / Volume: 72 � Say� / Number: 3 � Y�l/Year: 2009

 

 
 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�