Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >> 

Baz Istasyonu Nedir?

Mobil (gezgin) telefon sistemlerinde, haberle�menin yap�laca�� alan h�cre ad� verilen k���k alanlara b�l�nm��t�r. Her h�crenin merkezinde bir baz istasyonu bulunur. Mobil telefonlar haberle�melerini baz istasyonu �zerinden yaparlar. Baz istasyonlar� birbirlerine bir a� yap�s� �eklinde ba�l�d�rlar (�ekil 1 ve �ekil 2). Herhangi bir mobil telefondan gelen �a�r� iste�inin

ilgili kullan�c�ya ula�t�r�lmas� bu a� yap�s� taraf�ndan ger�ekle�tirilir. Baz istasyonlar�, Mobil Anahtarlama Merkezleriyle (MAM) ve Mobil Anahtarlama Merkezleri birbirleriyle ya kablo ya da y�nl� radyolinklerle ba�l�d�rlar. Mobil telefonlarla baz istasyonlar� aras�ndaki ileti�im, elektromanyetik dalgalar yoluyla ger�ekle�tirilmektedir. H�cresel yap� sayesinde ayn� anda daha �ok kullan�c� haberle�ebilir.

�ekil 1. H�cresel yap�

GSM h�crelerinin planlanmas� yerle�im b�lgelerinin �zelliklerine g�re yap�l�r. H�cre planlamas�n� h�crenin �ehir i�inde ya da �ehir d���nda olmas� ve kapsanacak b�lgedeki GSM abone say�s� belirler. GSM h�cresel sisteminde kapsama alan�na g�re �� tip h�cre 18 vard�r: makro h�cre, mikro h�cre, piko h�cre. T�rkiye�de de kullan�lan GSM900 sistemi i�in makro h�creler, yerle�imin seyrek oldu�u b�lgelerde 25-35 km yar��ap�nda bir alana hizmet verebilirler. Ancak bina, a�a� ve tepe gibi engellerin �ok oldu�u yerle�im yerlerinde olu�turulan makro h�crelerin yar��aplar� daha k���k olur. Makro h�crelerde GSM900 baz istasyonu antenlerinin ��k�� g��leri 40-60 Watt olabilir. Mikro h�creler, genellikle yerle�imin yo�un oldu�u ve makro h�cresel kapsamay� geli�tirici ve tamamlay�c� olarak kurulan sistemlerdir. Mikro h�creler havaalan�, b�y�k al��veri� merkezleri gibi yerlerde kurulur. Birka� y�z metrelik yar��ap� olan alanlar� kapsar ve ��k�� g��leri makro h�crelere g�re d���kt�r (GSM900 i�in 5-10 Watt civar�nda). Piko h�creler ise daha �ok bina i�i haberle�melerde kullan�l�r ve birka� watt ��k�� g�c�ndedir.

�ekil 2. Baz istasyonlar� a�� ve sabit a� ile etkile�imi

Gizleme Baz �stasyonlar� ve Baz �stasyon Foto�raflar�

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Baz Istasyonlar� ve �evresine Verdi�i Zararlar

Baz istasyonlar� taraf�ndan da yay�nlanabilen mikrodalgalar�n dokulara iki temel etkisi bulunmaktad�r. Birincisi termal etki ad� verilen etkidir ve bu dalgalar dokular� �s�t�r. �kinci olarak ise bu dalgalar h�crelerin yap�s�n� bozucu etki g�sterirler ki buna da kimyasal etki ya da termal olmayan etki ad� verilmektedir. 

Baz istasyonlar�n�n �zellikle ikinci etkisi, yani h�crelerin kimyas�n� bozarak olu�turdu�u etki insan sa�l��� a��s�ndan �nem ta��maktad�r. Yap�lan ara�t�rmalarda h�crelerin kimyasal etkiye maruz kalmas� ile b�y�k molek�llerin (proteinler vb.) deforme olmas�, h�cre zarlar�n�n birbirine yap��mas�, h�cre zarlar�nda delikler a��lmas� (elektro-porasyon), Ca-ATPaz ve Na-K-ATPaz enzimlerinin bozulmas� ile h�cre d���na Ca�, Na� ve K� ka����, Sinir zarlar�n�n bozulmas� ile REM uykusu ad� verilen r�ya g�rmenin azal���, EEG de�i�imleri gibi sonu�lar saptanm��t�r. Ayr�ca bu etkilere ba�l� olarak uykusuzluk, sinirlilik, unutkanl�k, depresyon, ba�a�r�s�, ba�d�nmesi, Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz gibi dejeneratif beyin hastal�klar�n�n meydana geldi�i biliminsanlar�nca tespit edilmi�tir. 

Baz istasyonlar�n�n yayd��� dalgalar�n kanser ile ili�kisinin �� �ekilde m�mk�n oldu�unu biliminsanlar�nca belirlenmi�tir. Bu dalgalar�n kendisinin kanseri olu�turmas�, kanser yap�c� maddelerin h�creye giri�ini kolayla�t�rmas� veya mevcut kanserli ortam�n yayg�nla�mas�n� h�zland�rmas� gibi sonu�lar� inceleyerek, bu dalgalar�n DNA�y� onararak kanseri engelleyen melatonini azaltmakta ve dolay�s�yla t�m�rler, lenfom (lenf bezi kanseri), ben kanseri, erbezi t�m�r�, �ocukluk kanserleri meydana getirdi�ini saptamak m�mk�n olmu�tur. 

Deney hayvanlar� �zerinde yap�lan ara�t�rmalarda bu t�r dalgalar nedeniyle g�z merce�inin bulanmas� (perde veya katarakt), g�z saydam tabakas�n�n (kornea) bulanmas�, renkli tabaka (iris) iltihab�, g�zdibi (retina) harabiyeti meydana geldi�i tespit edilmi�tir. Ayr�ca duyma a��s�ndan 20 mJ/cm��ten daha d���k dozda darbeli mikrodalga enerjilerinin bile kulak ��nlamas�na ve i�itme kayb�na yol a�t��� saptanm��t�r. 

Deney hayvanlar� �zerinde yap�lan �al��malarda erbezlerindeki h�crelerin �lmesi sonucu k�s�rl�k, mutant yavrular�n do�mas�, d�l�t�n d�lyata��nda �lmesi, adet bozukluklar�, �strojen art��� nedeniyle gebeli�in tehlikeye girmesi, d���klerin artmas� tespit edilmi�tir. 

Baz istasyonlar� taraf�ndan yay�lan bu t�r dalgalar�n v�cuttaki T8 lenfositlerini ve do�al �ld�r�c� lenfositlerini azaltt���, antikorlar� azaltt��� ve dolay�s�yla ba����kl�k sisteminin ��kmesine etkin etkisinin bulundu�u art�k t�bbi bir ger�ekliktir. Benzeri bi�imde bu t�r dalga yay�l�m�, kan h�crelerini (alyuvar, akyuvar, p�ht� olu�turucu pulcuklar) azalt�r, kan�n kimyas�n� bozar, beyin ve kan i�in �ok �nem ta��yan bir enzim olan asetilkolin esteraz� azalt�r. Bu enzimin azalmas�n�n �l�me yola a�t��� bilinmektedir. 

Baz istasyonlar�na ba�l� kanserler, istasyo
na yak�n bir�ok meskende y�llar sonra birden patlak verebilecek, adeta o b�lgede bir kanser salg�n� olabilecegi d���n�lmektedir. �evre etkenlerine ba�l� kanserler hemen de�il, y�llar sonra ba�lar. Sigara ve alkol, y�llarca i�ildikten sonra kanser yapmaktad�r. Asbestin ( amyant ) akci�er, akci�er zar� ve periton kanseri yapt��� �ok ge�, ancak 1970' de anla��ld�; t�m �nlemler o tarihten itibaren al�nd�ysa da, asbestin neden oldu�u kanserler 2020' ye kadar devam edecektir. �rne�in, Japonya' da atom bombas� at�l���ndan 7-10 y�l sonra kanserler artmaya ba�lam��t�r. 

�stanbul Tabip Odas� �nc�l���nde Prof. Nesrin Seyhan, Prof. Tunaya Kalkan ve Prof. Hilmi Sabuncu ba�kanl���nda yay�nlanan �Elektromanyetik Alanlar; Cep Telefonlar� ve Baz �stasyonlar�n�n �nsan Sa�l��� �zerine Etkileri ve Al�nmas� Gerekli �nlemler� ba�l�kl� bildiri bu konuda referans g�sterilen �al��malardan birisidir. 

Bildiriye g�re, yap�lan laboratuar �al��malar�yla, ba����kl�k, sinir, n�roendokrin, kalp ve damar sistemi ve kan parametrelerinin elektromanyetik alanlardan etkilendi�inin g�r�ld���, fakat, cep telefonlar� ve baz istasyonlar� ile ilgili toplum bazl� �al��malar�n yap�lmas� i�in, yeterli maruziyet s�resi ge�medi�inden, maruziyetin insan topluluklar� �zerinde objektif olarak belirlenmesi epidemiyolojik g��l�kler ta��d��� ileri s�r�lm��t�r. 

Ankara Tabip Odas� taraf�ndan yay�nlanan bir bas�n duyurusunda ise, baz istasyonlar�n�n �al��ma ilkeler ve olas� zararlar� �u �ekilde anlat�lmaktad�r: 

�EMR'ler, iyonla�t�r�c� EMR'ler ve iyonla�t�rmayan EMR�ler olarak iki gruptur. �lk grupta yer alanlar y�ksek enerjilerinden dolay� �arpt�klar� monek�lleri iyonla�t�rarak, molek�llerin yap�s�n� bozarlar ve olumsuz biyokimyasal tepkimeler sonucunda kanser olu�umunu kolayla�t�r�rlar. Yap�lan �al��malarda x ���nlar�na, gama ���nlar�na maruz kalan insanlarda, kanserlerin olu�umu (relatif risk) artm��t�r. Baz istasyonlar�, �yonla�t�rmayan Elektro Manyetik Radyasyon (EMR) yayarlar, bunlardan dalga boyu olarak, insan v�cut kal�nl��� i�ine d��en mikrodalgalar ve alt�ndaki ���nlar�n, insan v�cuduna verdi�i zararlar yap�lan ara�t�rmalarla kan�tlanm��t�r. Baz istasyonlar� ve cep telefonlar�n�n yayd��� radyasyon insan dokular�nda pek �ok olumsuz etki yaratmakta, dokularda ayr�ca �s� etkisi yaratmas� yoluyla zarar verebilmektedir. Baz istasyonlar� gibi alternatif ak�mla �al��an b�t�n cihazlar�n etraf�nda bir elektromanyetik alan (EM) olu�maktad�r. Yap�lan deneysel �al��malar, EM alan�na maruz kalan deney hayvanlar�nda her t�rl� olumsuz etkiyi belirlemi�tir. Yine EM alana maruz kalan meslek gruplar� �zerine yap�lan epidemiyolojik �al��malar, bu gruplarda l�semi ve beyin kanseri �l�mlerinin normal halktan anlaml� bir bi�imde y�ksek oldu�unu g�stermi�tir." 

Yap�lan �l��mler sonucunda, baz istasyonunun limit de�erleri a�mad��� tespit edilmi� olsa bile, de�erli bir bilgi olmayacakt�r. Yanl�� yer se�imi ve hatal� yerle�im ile verilen limit de�erlerin a��lmas� s�z konusu olabilecektir. Baz istasyonu anteninin ana h�zmesinin ne y�ne bakt��� ve yans�malar durumu olduk�a de�i�tirebilmektedir. Tek y�nl� yay�nlarda mikrodalgalar dar bir h�zme �eklinde g�nderildi�i d���n�ld���nde h�zme darald�k�a g�� artar, dar h�zme �evredeki yak�n binalardan ya da balkonlardan yans�d���nda ve telefon g�r��meleri �o�ald�k�a bu de�er artacakt�r. 

Baz istasyonu neden kullan�l�r? Baz istasyonlar� olmadan, �rne�in �ehir d���na y�ksek bir kule kurarak, ileti�im sa�lanabilir mi?

Baz istasyonlar�, h�cresel haberle�me sistemlerinde merkezi istasyon olarak g�rev yaparlar. Baz istasyonlar� olmadan mobil telefonlar ileti�im sa�layamazlar. Mobil telefonlar, di�er mobil telefonlarla ve sabit a� telefonlar�yla baz istasyonlar �zerinden g�r��me yapabilirler. Bir baz istasyonunun ayn� anda hizmet verebilece�i g�r��me say�s� s�n�rl�d�r. Bu say�, baz istasyonuna tahsis edilen ta��y�c� frekans say�s�yla do�ru orant�l�d�r. Bir baz istasyonuna tahsis edilebilecek toplam ta��y�c� frekans say�s� ise s�n�rl�d�r. H�cresel yap� ile birbirini etkilemeyecek uzakl�ktaki h�crelerdeki baz istasyonlarda ayn� ta��y�c� frekanslar tekrar kullan�larak daha �ok say�da kullan�c�n�n �ebekeden yararlanabilmesi sa�lan�r. �zellikle kullan�c� say�s�n�n y�ksek oldu�u yerlerde daha k���k h�creler olu�turularak �ebekenin kapasitesi artt�r�l�r. Bu ama�la kapsama alan� daha dar olan fakat daha s�k aral�klarla baz istasyonlar� kurulur. Sorudaki gibi �ehir d���na tek bir kule kurarak h�cresel yap� olu�turulamaz. GSM sistemlerinde mobil telefonlar ve baz istasyonu aras�nda kar��l�kl� ileti�im olmas� gerekir. Bundan dolay� baz istasyonu ve mobil telefon aras�ndaki uzakl�k artt�k�a, ileti�imin sa�lanabilmesi i�in hem kulenin hem de mobil telefonlar�n ��k�� g��lerinin artt�r�lmas� gerekir. �leti�imin h�cresel yap� kullan�lmadan �ehir d���na kurulan bir kule ile sa�lanaca�� bir yap�da, kuleye yak�n mesafelerde ve kuleye uzak olan mobil telefonlarda �ok y�ksek elektromanyetik alan seviyeleri olu�ur.

 

 

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�