"); win.document.close(); } function show(which,wind,num) { link = item[which][1] + item[which][0]; line = ""+item[which][2]+"
"; line += item[which][4] + "
"; wind.document.write(line); return 1; } // "Arama Scripti burda bitiyorr"
   

 

 

Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >>


 

STANDARTLAR VE SINIR DE�ERLER

 1. GSM baz istasyonlar�n�n kurulu�lar�na y�nelik standartlar var m�d�r?

Avrupa �lkelerinde GSM baz istasyonlar�n�n kurulu�lar�na y�nelik standartlar,ETSI (European Telecommunication Standardization

Institute), Amerika Birle�ik Devletleri�nde FCC (Federal Communication Commission) taraf�ndan belirlenmektedir.

2. Elektromanyetik alanlar�n insan sa�l���na etkileri konusunda olu�turulmu� uluslararas� standartlar ve s�n�r de�erler var m�d�r? 

Elektromanyetik alanlar�n insan sa�l���na etkileri konusunda bir�ok �lkede olu�turulan standart ve s�n�r de�erlerin yan� s�ra uluslararas� standartlar ve s�n�r de�erler de vard�r. Uluslararas� alanda  CNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection � Uluslararas� �yonla�t�r�c� Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) taraf�ndan belirlenen s�n�r de�erler bir�ok Avrupa �lkesinde ve d�nyan�n farkl� �lkelerinde en yayg�n kabul g�ren de�erler aras�ndad�r. ICNIRP, D�nya Sa�l�k �rg�t� (WHO) ve D�nya �al��ma �rg�t� (ILO) taraf�ndan resmen tan�nan ba��ms�z bir ara�t�rma kurulu�udur. ICNIRP K�lavuzu'nda (ICNIRP Guidelines) yer alan �al��malar �nversiteler ve ara�t�rma kurulu�lar� ile i�birli�i yap�larak, �ok say�da m�hendis, biyolog, fizik�i, epidemiyolojist ve ilgili ba�ka bilim adamlar�ndan olu�an disiplinleraras� bir ekip taraf�ndan y�r�t�lm��t�r. Amerika Birle�ik Devletleri'nde bu s�n�r de�erler FCC (Federal Communications Commission � Federal Kom�nikasyon Komisyonu) taraf�ndan belirlenmekte ve bu s�n�r de�erlerin belirlenmesinde IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers � Elektrik ve Elektronik M�hendisleri Enstit�s�) ve ANSI (American National Standarts Institute � Amerikan Ulusal Standartlar Enstit�s�) taraf�ndan olu�turulan standart de�erler temel olarak al�nmaktad�r. IEEE/ANSI standartlar� da s�n�r de�erlerin belirlenmesinde yayg�n olarak kabul g�ren ve temel al�nan de�erlerdir. Elektromanyetik alanlar�n insan sa�l���na etkileri konusunda olu�turulmu� s�n�r de�erler frekansa g�re de�i�iklik g�sterir. �rne�in baz istasyonlar�n�n �al��ma frekanslar�n� i�ine alan 400-2000 MHz frekans band�nda genel ya�am alanlar� i�in ICNIRP K�lavuzu�nda yer alan s�n�r de�erler elektrik alan �iddeti i�in 1,375f1/2 V/m (f = frekans (MHz)); manyetik alan �iddeti i�in 0,0037f1/2 A/m ve elektromanyetik g�� yo�unlu�u i�in f/200 W/m2 ifadeleriyle verilmi�tir. Bu ifadelerle verilen s�n�r de�erler alt� dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir. Bunun yan�nda IEEE ve FCC standartlar�nda yer alan g�� yo�unlu�u �st s�n�r� 300-1500 MHz frekans aral���nda f/150 W/m2, 1500-100.000 MHz frekans aral���nda 10,0 W/m2 olarak verilmi� olup, bu ifadelerle verilen s�n�r de�erler otuz dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir. Buna g�re genel ya�am alanlar�nda, GSM900 ve DCS1800 sistemleri i�in kontrols�z etkilenme i�in s�n�r de�erler Tablo 1�de verilmi�tir  

Tablo 1. Kontrols�z etkilenme i�in s�n�r de�erler

900 MHz i�in s�n�r de�erler ICNIRP IEEE/FCC

Elektrik Alan �iddeti 41,25 V/m -

Manyetik Alan �iddeti 0,111 A/m -

G�� Yo�unlu�u 4,5 W/m2 6,0 W/m2

1800 MHz i�in s�n�r de�erler ICNIRP IEEE/FCC

Elektrik Alan �iddeti 58,33 V/m -

Manyetik Alan �iddeti 0,157 A/m -

G�� Yo�unlu�u 9,0 W/m2 10,0 W/m2

Yukar�da verilen s�n�r de�erlerin d���nda;

 

�ngiltere'de s�n�r de�erler: 900 MHz�te 5,7 W/m2 (46,4 V/m) ve 1800 MHz�te 10,0 W/m2 (61,4 V/m)'dir.

�svi�re, genel olarak ICNIRP standard�n� kabul etmekle birlikte tek bir baz istasyonu anteni i�in s�n�r de�eri 900 MHz�te 0,042 W/m2 (4,0 V/m) ve 1800 MHz�te 0,095 W/m2 (6,0 V/m) olarak belirlemi�tir.

�talya, g�nde 4 saatin alt�nda maruz kal�nan durumlar i�in s�n�r de�er olarak 1,0 W/m2 (19,4 V/m), 4 saatin �st� i�in 0,1 W/m2 (6,1 V/m) olarak belirlemi�tir. Ayr�ca, �talya�da yerel y�netimlere bu s�n�r de�erleri d���rme yetkisi de verilmi�tir [2].

Rusya'da s�n�r de�erler: 900 MHz�te 0,024 W/m2 (3,0 V/m)'dir [10].

�in'de s�n�r de�erler: 900 MHz'te 0,066 W/m2 (5,0 V/m)'dir [10].

Telekom�nikasyon Kurumu taraf�ndan 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yay�nlanan �10 KHz-60 GHz  frekans Band�nda �al��an Sabit Telekom�nikasyon Cihazlar�ndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan �iddeti Limit De�erlerinin Belirlenmesi, �l��m y�ntemleri ve Denetlenmesi Hakk�nda Y�netmelik� ile T�rkiye�de ge�erli olan s�n�r de�erleri belirlenmi�tir. Bu y�netmelikte yer alan s�n�r de�erlerin belirlenmesinde ICNIRP K�lavuzu�nda yer alan s�n�r de�erler esas olarak al�nm�� olup, buna ek olarak her baz istasyonu i�in ayr�ca s�n�rlama getirilmi�tir. Buna g�re tek bir cihaz i�in 400-2000 MHz frekans band�nda genel ya�am alanlar� i�in Telekom�nikasyon Kurumu�nun y�netmeli�inde yer alan s�n�r de�erler, elektrik alan �iddeti i�in 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan �iddeti i�in 0,0009f1/2 A/m ve g�� yo�unlu�u i�in f/3200 W/m2 ifadeleriyle verilmi�tir. Verilen s�n�r de�erler alt� dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir. Bu ifadeler kullan�larak T�rkiye�de 900 MHz ve 1800 MHz�de kontrols�z etkilenme i�in uyulmas� gereken s�n�r de�erler Tablo 2�te verilmi�tir

Frekans

900 MHz

1800 MHz

 

Tek bir cihaz i�in s�n�r De�er

Ortam�n toplam s�n�r de�eri

Tek bir cihaz i�in s�n�r De�er

Ortam�n toplam s�n�r de�eri

Elektrik Alan �iddeti

10,23 V/m

41,25 V/m

14,47 V/m

58,34 V/m

Manyetik Alan �iddeti

0,027 A/m

0,111 A/m

0,038 A/m

0,157 A/m

G�� Yo�unlu�u

0.28 W/m2

4,5 W/m2

0.56 W/m2

9,0 W/m2

 Tablo 2. T�rkiye�de kontrols�z etkilenme i�in s�n�r de�erler

3. Mesle�i nedeniyle elektromanyetik enerjinin etkisinde kalanlar (kontroll� etkilenme) ve istemleri ya da kontrolleri d���nda etkilenenler i�in (kontrols�z etkilenme � genel ya�am alanlar�) ayn� s�n�r de�erler mi uygulanmaktad�r? Bu s�n�r de�erler nas�l olu�turulmu�tur?

Bilimsel �al��malar sonucunda insan v�cut s�cakl���n� 1_C artt�rabilecek alt de�erler belirlenmi�, mesle�i gere�i bu t�r radyasyonun etkisinde kalanlar i�in bu de�erlerin g�� yo�unlu�u cinsinden 1/10�unun, genel insan ya�am alanlar� i�in ise 5 kat daha ek koruma fakt�r� eklenerek 1/50�sinin s�n�r de�erler olarak al�nmas� kabul edilmi�tir, .Kontroll� ve kontrols�z etkilenme i�in s�n�r de�erler belirlenirken mesle�i gere�i elektromanyetik enerjinin etkisinde kalanlar�n konu ile ilgili olarak bilgilendirilmi� ve gerekli �nlemleri alm�� olabilecekleri varsay�m� yap�lm�� ve genel ya�am alanlar�nda insanlar�n kendi bilgi ve kontrolleri d���ndaki etkilenmeleri d���n�lerek kontrols�z alanlar i�in s�n�r de�erlere ek olarak 5 kat koruma fakt�r� eklenmi�tir. GSM900 ve DCS1800 sistemleri i�in kontroll� etkilenme i�in s�n�r de�erler Tablo 3�de verilmi�tir.

900 MHz i�in s�n�r de�erler

ICNIRP

IEEE/FCC

Elektrik Alan �iddeti

90,0 V/m

-

Manyetik Alan �iddeti

0,24 A/m

-

G�� Yo�unlu�u

22,5 W/m2

30,0 W/m2

 

1800 MHz i�in s�n�r de�erler

ICNIRP

IEEE/FCC

Elektrik Alan �iddeti

127,28 V/m

-

Manyetik Alan �iddeti

0,34 A/m

-

G�� Yo�unlu�u

45,0 W/m2

50,0 W/m2

Tablo 3. Kontroll� etkilenme i�in s�n�r de�erler 

Bu konuda T�rkiye�de olu�mu� standartlar var m�d�r? Belirlenmi� s�n�r de�erler mevcut mudur? 

T�rk Standartlar� Enstit�s�, Nisan 1996�da TS ENV 501666-2 Say� ve ��nsanlar�n Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmas� � Y�ksek Frekanslar (10 kHz- 300 GHz)� 10 ba�l�kl� bir standart yay�mlam��t�r. Ayr�ca TC �evre Bakanl����n�n 11 May�s 2000 tarihli genelgesi bulunmaktad�r. Son olarak, Telekom�nikasyon Kurumu taraf�ndan 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yay�nlanan �10 KHz-60 GHz Frekans Band�nda �al��an Sabit Telekom�nikasyon Cihazlar�ndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan �iddeti Limit De�erlerinin Belirlenmesi, �l��m y�ntemleri ve Denetlenmesi Hakk�nda Y�netmelik� ile T�rkiye�de ge�erli olan s�n�r de�erleri belirlenmi�tir.. Bu y�netmelikte yer alan s�n�r de�erlerin belirlenmesinde ICNIRP K�lavuzu�nda yer alan s�n�r de�erler esas olarak al�nm�� olup, buna ek olarak her baz istasyonu i�in ayr�ca s�n�rlama getirilmi�tir. Buna g�re tek bir cihaz i�in 400-2000 MHz frekans band�nda genel ya�am alanlar� i�in Telekom�nikasyon Kurumu�nun y�netmeli�inde yer alan s�n�r de�erler, elektrik alan �iddeti i�in 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan �iddeti i�in 0,0009f1/2 A/m ve g�� yo�unlu�u i�in f/800 W/m2 ifadeleriyle verilmi�tir. Verilen s�n�r de�erler alt� dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir. Bu ifadeler kullan�larak T�rkiye�de 900 MHz ve 1800 MHz�de uyulmas� gereken s�n�r de�erler Tablo 2�te verilmi�tir.

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�