Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >> 

Cep Telefonlar� ve Zararlar�

Cep telefonlar�n�n t�m zararlar� kapsaml� olarak incelenememi�tir. T�m zararlar�n�n ve insanlar �zerindeki etkilerinin daha detayl� incelenebilmesi i�in daha uzun bir zaman dilimine ihtiya� duyulmaktad�r.


Kanser ve beyin h�crelerine etkisi Finlandiya'da insan h�creleriyle ve canl� farelerle yap�lan iki y�ll�k bir deneyin sonu�lar�na g�re cep telefonlar� zararl� maddelerin beyine kan yolu ile girmesini engelleyen kan bariyerlerine zarar vermektedir. K���len bariyerler beyne ula�an zararl� molek�lleri filtreleme g�revini tam olarak yerine getirememektedir.Sel�uk �niversitesi'nde yap�lan bir ara�t�rman�n sonu�lar�na g�re, cep telefonu kullan�m� alzheimer ve parkinson gibi hastal�klar�n olu�ma riskini art�rmaktad�r.

Cep telefonu ve kanser aras�ndaki ili�kiyi ara�t�ran g�n�m�ze kadar ki en kapsaml� �al��ma Danimarka'da yap�lm��t�r. Aralar�nda 10 y�ldan fazlad�r cep telefonu kullanan ki�ilerin de bulundu�u 420 bin ki�inin kat�ld��� bu ara�t�rma da cep telefonu ile hi�bir kanser tipi aras�nda ba�lant� kurulamam��t�r. Bunun haricindeki ara�t�rmalar�n �o�unda da cep telefonunun kanser riskini art�rd���na dair bir bulguya ula��lamam��t�r. Birka� ara�t�rmada, beyin kanseri olan kimselerde cep telefonu kullan�lan tarafta kanser geli�me riskinin y�ksek oldu�unu g�steren bulgular elde edilmi�tir. Ancak ayn� kimselerin beyninin di�er yar�s�nda kanser geli�me riskinin de d��t��� g�zlenmi�tir.

Bununla birlikte bir�ok kanser t�r�n�n v�cutta olu�umu on y�ldan fazla s�rd��� i�in, kablosuz telefonlar�n �zellikle insanlarda kanserojen etkisinin tam olarak incelenebilmesi uzun zaman gerekmekte ve deneklerin kablosuz telefonlar� bu s�re zarf�nda yo�un olarak kullanan kimseler olmas� gerekmektedir. �svi�re'nin Orebro �niversitesi'nden Profes�r Kjell Hansson Mild, bir�ok resmi raporun kablosuz telefonlar�n zarars�z oldu�unu s�ylemesini �ok tuhaf buldu�unu, on y�ldan fazla kablosuz telefon kullan�m�n�n v�cutta de�i�ikliklere neden oldu�unu g�steren g��l� bulgular�n bulundu�unu belirtmi�tir.

Ba� a�r�s�, g�rme ve i�itmeye etkileri

Oyun, SMS gibi g�rsel ��elerinin uzun s�re kullan�m� g�z yorulmas�na ve ba� a�r�s�na neden olabilir. Ayn� �ekilde sesli ��elerinin uzun s�re, y�ksek ayarda ve �zellikle kulakl�k ile kullan�m� ge�ici ve kal�c� i�itme kay�plar�na ve ba� a�r�s�na neden olabilir.

Dikkati azaltmas�

�ngiltere'de yap�lan bir ara�t�rmaya g�re direksiyon ba��nda cep telefonu kullan�m� dikkati %30 oran�nda azaltmaktad�r. Bu etki yasalar�n izin verdi�i maksimum alkol miktar�n�n yapt��� etkiden daha fazlad�r. Bir�ok �lkede direksiyon ba��ndayken elde cep telefonu kullan�m� kanunen yasakt�r. Yasalarda yap�lan son de�i�ikliklerle "ahizesiz" (�ngilizce: hands-free) kullan�m da yasaklanmaya �al���lmaktad�r.

 

Cep telefonunun bir organ�m�z oldu�unu zannetmemek, hayat� cep telefonu olmadan idare etmenin yollar�n� aramak, m�mk�n mertebe klasik iletisim ara�lar�n� kullanmak.

KISA VADEL� ZARARLARI (24 SAAT)

� G�r�s alan�nda daralma.

� Kalp pilinin bozulma riski.

� Yo�un stres ve yorgunluk hissi.

� Konsantrasyon ve dikkat bozulmas�.

� Kulak ��nlamas� ve kulaklarda �s�nma.

� �sitmede ge�ici aksakl�klar olusmas�. Bas a�r�lar� ve sersemleme.

UZUN VADEL� ZARARLARI (10 YIL)

� Genetik yap�n�n bozulmas�.

� Beyaz kan h�cresi (lenfoma) kanseri.

� Kan beyin bariyerinin zedelenmesi.

� Kalp rahats�zl�klar�.

� Haf�za zay�flamas� ve beyin t�m�r� riski.

� Kal�c� isitme bozukluklar�.

� Embriyo gelisiminin zarar g�rmesi.

� Kad�nlarda d�s�k riskinin artmas�.

� Kan h�crelerinin bozulmas�.

� Ba��s�kl�k sisteminin bozulmas�.

� Y�ksek tansiyon.

� Sperm say�s�n�n azalmas�.

 

�zel Emme Oran� olarak ifade edilen �SAR� de�eri cep telefonlar�n�n kullan�l�rken v�cudun emdi�i radyasyon miktar�n�n watt cinsinden kars�l��� olarak tan�mlan�yor.Buna g�re tavsiye edilen maksimum oran� 10 graml�k dokuda 2 watt a��klanan listede yer alan 0.12 watt\1.5 watt aras�nda de�isen radyasyon emme de�erlerinin, Uluslar aras� Radyasyon Koruma Komisyonu taraf�ndan g�venli oldu�u a��kland�. Yine de bu oranlar�n da insan sa�l���na zarar verip vermedi�i kesin olarak kan�tlanamad�. Telefonlar�n sar de�erini ��renmek i�in:  sitesi ziyaret edilebilir.

 

Cep telefonlar�na ait SAR de�erleri

www.sarvalues.com

�zg�l So�urluma Oran� ( �SO, SAR ) ( W/ kg ); V�cut dokular�n�n birim k�tlesi taraf�ndan so�urulan enerjinin so�urulma h�z�d�r.  A��rl��� dm olan bir k�tle taraf�ndan so�urulan enerji dW ve ise , bu k�tle taraf�ndan so�urulan enerjinin so�urulma h�z� a�a��daki �ekilde ifade edilir.

SAR de�eri, elektrik alan �iddeti, ortam�n efektif iletkenli�i ve ortam�n lokal k�tle yo�unlu�u cinsinden (6) e�itli�i ile de verilebilir.

Elokal: Organizmada ilgilenilen yerdeki elektrik alan de�eri (V/m)

σeff  : Efektif iletkenlik ( S/ m)

p : Lokal k�tle yo�unlu�u ( kg / m� )

Yap�lan deneylerde elektromanyetik alanlarda 30 dk bir s�re i�inde yakla��k 4 W/kg �l�k SAR de�erine maruz kalman�n v�cut s�cakl���n� 1 derece artt�rd��� g�zlenmi�tir. Bu de�er dikkate al�narak mesleki etkilenme s�n�r� 4/10= 0,4 W/ kg SAR, genel s�n�r 4 /50= 0,08 W/ kg SAR olarak belirlenmi�tir.

 

�zg�l so�urulma oran� v�cut b�y�kl���ne ve b�lgelere g�re de�i�mektedir.

E�er Elektromanyetik ���nmaya maruz kalan organ�n boyutu dalga boyu ile mukayese edilebilir b�y�kl�kte ise bu b�lgede duran dalga olu�abilmekte ve baz� noktalarda �ok yo�un enerji yutulmas� olabilmektedir.

Bu nedenle SAR dalga boyu ile de�i�mektedir.

SAR de�erlerini do�rudan �l�me imkan� olmad���ndan dolay� yoldan �l��mler yap�l�r. �nsan kafas�n�n elektriksel �zelliklerine yak�n s�v� ile meydana getirilmi� yapma insan kafas� �zerinde �l��mler yap�lmaktad�r.

 

 

 

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�