Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >> 
Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri

Hayat�m�z�n her alan�nda yayg�n olarak kullanmakta oldu�umuz elektrikli ve elektronik ayg�tlar�n v�cudumuz �zerinde olumsuz etkilere neden oldu�u de�isik �evrelerce dile getirilmektedir.

AC motorlar, dijital bilgisayarlar, hesap makineleri, yaz�c�lar, modemler, dijital devreler, cep telefonlar� ve y�ksek gerilim hatlar� gibi bir�ok ayg�t ve tesisat�n neden oldu�u elektrik ve elektromanyetik alanlar�n insan v�cudu �zerindeki olumsuz etkilerinin azalt�lmas� veya tamamen ortadan kald�r�lmas�n� sa�layacak yani kalkanlama etkisi olan tekstil y�zeylerine olan ihtiya� artmaktad�r. D�nya sa�l�k �rg�t� WHO verilerine g�re evlerde kullan�lan baz� elektrikli alet ve elektronik cihazlar�n neden oldu�u elektrik alan siddetleri Tablo 1 �de verilmektedir.

Elektrik iletim hatlar�n�n hemen alt�nda  (10kV/m) gibi y�ksek de�erlere ulasan elektrik alan siddeti evsel kullan�m cihazlar� i�in 30 cm mesafede �ok daha y�ksek seviyelere ��kmaktad�r. Asa��daki tablo dikkate al�nd���nda g�nl�k hayatta �evremizde bulunan pek �ok cihaz�n sa�l���m�z �zerinde tehdit olusturdu�u g�r�lmektedir.

 

Tablo 1. Baz� elektrikli ev aletlerinin neden olduklar� elektrik alan siddetleri

Elektrikli cihaz Elektrik alan siddeti

(V/m)

Stereo radyo

180

�t�

120

Buzdolab�

120

Mikser

100

Tost makines�

80

Sa� kurutma makinas�

80

Renkli TV

60

Kahve makinas�

60

Elektrikli s�p�rge

50

Elektrikli f�r�n

8

Ampul

5

Elektromanyetik alanlar�n v�cudumuz �zerindeki etkilerini azaltmak , �ocuklar�m�z� korumak ve onlara daha do�al bir ya�ama hakk� sa�lamak i�in asa��daki y�ntemler �nerilmektedir.

- elektro manyetik dalgalara kars� koruyucu perde , boya veya elbiselerin kullan�lmas�
- elektrikli cihazlar�n bir arada ve birbirine yak�n mesafede kullan�lmamas�,
- elektrikli cihazlar�n uzun s�reli ve yak�n mesafede kullan�lmamas�
- uygun besinlerin al�nmas�, A ve C vitaminleri, protein

 

M�KRODALGA FIRIN KULLANIMI VE M�KRODALGA FIRIN ZARARLARI

Mikrodalga f�r�nlar�n da bilin�siz kullan�lmaktad�r. Mikrodalga f�r�n� mutfaklar�n g�rselli�ini tamamlamas� a��s�ndan herkesin �ok rahat g�rebilece�i yere koyuyorlar. Mikrodalga f�r�n �al��t��� zaman �ocu�un ba� hizas�nda olmamal�. 1,40 metrenin mutlaka �st�nde olmal�, insanlar�n en az ge�ti�i yere konulmal�. Mikrodalga f�r�n�n bulundu�u duvar�n arkas�ndaki odada �ocuk be�i�inin bulunmamal�. Arka taraf�na da s�z�nt� oluyor. �n taraf�na �ok ciddi oranda mikrodalga yay�yor. �al���rken hi�bir zaman yan�nda durmayacaks�n�z. En az bir metre uza��nda olacaks�n�z. �al���rken 20 santimetre �n�nden bir �ocuk s�rekli ge�iyorsa �ocu�u mikrodalgayla ���nl�yorsunuz demektir. Mikro dalga f�r�n �al��t��� zaman evinizde baz istasyonu var demektir. Mikrodalga f�r�n�n �ok yak�n�ndaysan�z baz istasyonuyla kar�� kar��yas�n�z demektir.

ABD'de bir ��rencinin yapt��� �al��mada birbirine e� iki bitki alm��. Yine ayn� kaynaktan gelen suyun yar�s�n� mikrodalgada, di�er yar�s�n�da tencerede kaynatm��. 

Sonra bitkilerin birini mikrodalgada kaynat�lm�� su ile, di�erini tencerede kaynat�lm�� su ile bir s�re sulam��.

Bak�n sonucu ne olmu�. Yoruma gerek yok . T�klay�n�z.

1992 y�l�nda Raum ve Zelt taraf�ndan yay�nlanan ��Geleneksel �ekilde haz�rlanan yiyecekler ve Mikro dalgada haz�rlanm�� yiyeceklerin k�yaslanmas��� ba�l�kl� �al��mada �u noktalar vurgulanm��t�r:-

��Do�al t�bb�n en temel hipotezi insan v�cudu al���k olmad��� molek�ller ve enerjiler ile kar��la�t��� zaman bu molek�l ve enerjiler bedene fayda yerine zarar verirler. 

Mikrodalgada haz�rlanm�� yiyeceklerin i�inde insanlar�n ate�in ke�finden beri pi�irdikleri yiyeceklerinde bulunmayan molek�ller ve enerjiler bulunmaktad�r. H�lbuki g�ne�ten ve di�er y�ld�zlardan gelen mikrodalga enerjinin esas� DC/direkt ak�md�r. 

Buna kar��l�k yapay olarak �retilen mikrodalgalar (ki buna f�r�nlarda �retilenlerde d�hildir) AC (de�i�ken ak�mdan) meydana gelir ve dokunduklar� her yiyecek molek�l�nde saniyede bir milyar�n �st�nde polarite de�i�melerine neden olurlar.

B�yle bir i�lemde do�al olmayan molek�llerin ortaya ��kmas� ka��n�lmazd�r. F�r�nlarda �retilen mikrodalgadan dolay� do�al olarak ortaya ��kan amino asitlerde bile isomerik de�i�iklikler (�ekil de�i�imleri) oldu�u ve toksik formlara d�n��t�kleri tespit edilmi�tir. 

K�sa bir s�rede tamamlanm�� bir �al��mada mikrodalgada haz�rlanm�� s�t ve sebzeleri t�keten ki�ilerin kanlar�nda belirgin ve rahats�z edici de�i�imler oldu�u g�zlenmi�tir. Bu ara�t�rmada sekiz g�n�ll� de�i�ik �ekillerde pi�irilmi� ayn� besin t�rlerini t�ketmi�lerdir. 

Mikrodalga f�r�nlarda i�lem g�rm�� yiyecekler g�n�ll�lerin kanlar�nda de�i�imler yaratm��t�r. Hemoglobin seviyeleri d��m�� ve toplam beyaz h�creler ile kolesterol seviyeleri y�kselmi�tir. Buna kar��l�k lenfositler d��m��t�r. 

Kandaki enerji ile ilgili de�i�imleri tespit edebilmek i�in ���k yayan bakteriler kullan�lm��t�r. Mikrodalgada i�lem g�rm�� yiyecek t�ketiminden sonra ki�ilerden elde edilen kan serumuyla kar��la�an bakterilerin yayd�klar� ���nlarda belirgin bir art�� g�zlenmi�tir. 

1991 y�l�nda �svi�re de Dr. Hans Ulrich Hertel ile Lozan �niversitesinden bir profes�r�n birlikte yapt�klar� ara�t�rmada da yukar�daki sonu�lar elde edilmi�tir. 

Bunlara ek olarak Ruslar taraf�ndan tespit edilmi� bir ��mikro dalga hastal����� vard�r. 1950�li y�llarda Ruslar radar�n geli�tirilmesi �al��malar�nda mikro dalgalara maruz kalm�� binlerce i��i �zerinde yapt�klar� ara�t�rmada bu ki�ilerde �ok ciddi sa�l�k sorunlar� oldu�unu tespit etmi�ler ve bu nedenle mikro dalga kullan�m� i�in kesin k�s�tlamalar getirmi�lerdir. Buna g�re i��iler en fazla 10mikrowatt enerjiye maruz kalabilecekler, siviller i�in ise bu miktar 1 mikrowatt belirtilmi�tir. 

��The Body Electric�� isimli kitab�nda Robert O.Becker mikrodalga radyasyonunun sa�l�k �zerindeki etkileri ile ilgili olarak Ruslar taraf�ndan yap�lan ara�t�rmay� ve ��mikrodalga hastal���n��� ��yle tan�mlam��t�r : ��Mikrodalga hastal���n�n ilk i�aretleri d���k kan bas�nc� ve d���k nab�zd�r. Daha sonra �o�unlukla sempatik sinir sisteminin kronik olarak uyar�lmas� (stres sendromu) ve y�ksek kan bas�nc� ortaya ��kar. 

Bu d�nemde ba� a�r�s�, ba� d�nmesi, g�z a�r�s�, uykusuzluk, huzursuzluk, endi�e, mide a�r�s�, sinirsel gerilim, konsantrasyon bozuklu�u ve bunlara ek olarak apandisit, katarakt, �reme organlar� ile ilgili sorunlar ve kanser g�r�l�r. 

Kronik semptomlardan sonra adrenalin fazlal���, koroner damarlar�n bloke olmas� ve kalp krizleri ortaya ��kar. 

Ayr�ca lenfatik sorunlarda g�zlemlenmi�tir ki bu da baz� kanser t�rlerini �nleyebilmek i�in bedenin ihtiyac� olan g�c�n daha azalmas�na yol a�maktad�r. 

Yap�lan g�zlemlerin sonu�lar�na g�re kanda daha fazla kanser h�cresi olu�tu�u, ayr�ca mide ve ba��rsak kanserlerinde de art�� oldu�u g�zlemlenmi�tir. Ayr�ca, daha fazla sindirim sorunu, idrar ve d��k�lama sisteminde yava� yava� bozulmalar meydana gelmi�tir.
 

 

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�