Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYON VE ZARARLARI

  <<   Geri D�n   >> 
Y�ksek Gerilim Hatlar� ve �evresine Verdi�i Zararlar

    Elektri�in uzak mesafelere ta��nabilmesi ancak y�ksek gerilimle, yani voltajla m�mk�n olabilir. Baz� hatlarda 400 bin voltu bulan �ok y�ksek gerilimli elektrik ak�m� ta��yan bu kablolar, belirli aral�klarla dizilmi�, y�kseklikleri baz� yerlerde 50 metreyi bulan, pilon ad� verilen �elik kulelerin aralar�na gerilirler.

     Y�ksek gerilim hatlar� yak�n�ndaki evlerde ya�ayan �ocuklarda �ocukluk �a�� kanserlerindeki art���n epidemiyolojik olarak g�sterilmesi ile t�m bu konudaki ara�t�rmalar US National Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) taraf�ndan tekrar incelenmi� ve 1996 y�l�nda y�ksek gerilim hatlar� yak�n�nda ya�ayan �ocuklarda l�semi g�r�lme riskinin di�erlerine g�re 1.5 kat� fazla oldu�u Amerikan Bilimler Akademisi taraf�ndan kabul edilmi�tir.

     Yap�lan epidemiyolojik �al��malar y�ksek gerilim hatlar� ve elektrikli aletlerin (0-300 Hz) kanser riskini art�rd���n� g�stermektedir.
0-300 Hz frekansl� alanlardan iletkenlik �zellikleri nedeniyle en �ok etkilenen dokular beyin s�v�s� ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise g�z, g�z s�v�s�, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokular�d�r.Yap�lan epidemiyolojik ve deneysel �al��malardan baz�lar�n�n sonu�lar� a�a��da verilmi�tir.

EP�DEM�YOLOJ�K �ALI�MALAR:

  • G�nl�k ya�amda maruz kal�nan alanlar�n beyin t�m�rlerini,�zellikle erkeklerde l�semi ve akut myeloid l�semiyi art�rd��� g�zlenmi�tir. 2mG (iki miliGaus) gibi �ok k���k magnetik alanlar l�semi, lenfoma ve yumu�ak doku sarkomlar�n� daha fazla olmak �zere t�m kanser t�rlerini 1.4 kat� art�rmaktad�r.

  • �ngiltere, �sve� ve ABD; EM alanlar�n akut myeloid l�semi riskini art�rd���n� rapor etmi�lerdir.

  • 1979�da ABD�de �ocukluk kanserleri ve y�ksek gerilim hatlar� ili�kisi 18 ya��nda 344 �ocukta ara�t�r�lm�� ve hatta yak�nl�k artt�k�a �ocuklarda l�seminin �nemli �l��de art�� g�sterdi�i bildirilmi�tir. Evleri hat yak�n�nda bulunan yeti�kinler i�in de l�seminin 2 kat artt��� g�zlenmi�tir.

  • 1982 y�l�nda �sve�te 200KV�luk Y�ksek Gerilim Hatt� (YGH)�n�n 150 m yak�n�ndaki evlerde �ocukluk kanserleri insidans�n�n 2 kat� artt��� rapor edilmi�tir. (YGH�n�n yerde olu�turdu�u magnetik alan 0.1 G � 0.5 G). 1986�da ise 3mG�u a�an �iddetlerde magnetik alana maruz kalanlarda kanser riski 2.7 iken, ayni adreste do�an ve hala ya�ayan ki�iler i�in riskin 5.6�ya y�kseldi�i bildirilmi�tir.
     

      Elektrik hatlar�nda �al��anlar�n beyin kanserine yakalanma oran� 7 kat fazla bulunmu�tur.

     1979�da Werthermer ve Leeper y�ksek ger�lim hatlar�na yak�n ya�ayan �ocuklarda kanserin 2-3 kat artt�g�n� g�sterdi. Bu �ocuklar �ok d���k dozda ELF (extremely Iow frequence = �ok d���k frekans) dalgalar�na (frekans� 50) maruz kalm��t�. Yeralt� y�ksek gerilim kablolar� da kanser yap�c� ELF dalgalar� yaymaktad�r. 

     Bu alan ve dalgalar�n �iddeti veya g�c� kayna��ndan uzakla�t�k�a h�zla azal�r. Korunmada zamandan sonra ikinci etkin ��e uzakl�kt�r. Baz� t�r alan ve dalgalar�n de�i�ik �ekillerde engellenmesi veya yans�t�lmas� m�mk�n olmakla beraber bu yakla��m genelde pratik de�ildir.

     Bu nedenlerden dolay� en k�sa zamanda e�er maruz kal�yorsan�z gelece�inize y�nelik sa�l���n�z� koruman�z i�in ��z�m aray���na girmelisiniz.

  

  

 

  <<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�