Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

 
ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>


Bebekler ve �ocuklar ��in �zel �r�nler ve Aksesuarlar

�zel tasarlad���m�z yada sizin spari�inizle �retece�imiz elbiseler, aksesuarlar ve di�er kalkanlama �r�nlerimiz �ok hassas ve dikkat edilmesi gereken organizma yap�s� bulunan hamileler ve �ocuklar �zerinde y�ksek koruma sa�lamaktad�r. �ocuklar�n �zellikle uyurlarken daha �ok b�y�d�kleri ve organizmalar�n�n zay�fl��� g�ze al�nd��� zaman onlar�n Elektromanyetik Radyasyondan korunmas� ileride ya�ayacaklar� sa�l�k sorunlar� a��s�ndan �ok �nemlidir. Bu bak�mdan bebekler i�in tasarlad���m�z Radyasyonu Kalkanlama �zelli�ine sahip sepet, �ocuk yataklar�na �zel haz�rlad���m�z Cibinlik setleri onlar�n gelece�i a��s�ndan y�ksek koruma sa�lamaktad�r.

Elektromanyetik radyasyonun etkileri 10-12 y�l i�inde ortaya ��kar. Radyasyon, konsantrasyon bozuklu�u, ya�am kalitesinde d�zensizlik, uyku bozuklu�u, huysuzluk, sinirlilik ve halsizlik gibi etkiler yapmaktad�r. G�n�m�zde evimizde kulland���m�z bir�ok alet, cep telefonlar� ve baz istasyonlar� vb elektromanyetik radyasyon yayan her�ey ileriye d�n�k bir�ok etki b�rakabilce�i d���n�lerek onlar�n korunmas�n� sa�lamak ebeveynlere d��en en b�y�k g�revdir.

Kuma�lar�m�zdan �zel �r�nler �retilebilmekte olup talep �zerine istenilen �ekil ve boyutlarda dikimi yap�labilmektedir.

�r�nlerimiz hakk�nda daha detayl� bilgi almak i�in l�tfen bizimle ileti�ime ge�iniz.

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�