Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>

Elektromanyetik Radyasyona Kar�� Y�ksek Teknolojinin Sundu�u �zolasyon Boyalar�

Elektromanyetik radyasyondan  korunma art�k �ok kolay, g�venli ve ula��labilir.

EMR Koruma insanlar� ve hassas ileri teknolojik donan�mlar� elektromanyetik radyasyona (EMR) kar�� koruyan elektro ge�irgen kaplama konusunda �al��an yenilik�i bir firmad�r. De�i�en pazar ihtiya�lar� ve �zel istekler i�in s�rekli olarak yeni �r�nler ithal etmekteyiz. Yap� Biyolojisinin anavatan� Avrupa�da YF (y�ksek frekansl�) radyasyona kar�� koruma boyalar� pazar�nda �nde gelen uzmanlardan destek alarak �r�nlerimizi ithal etmekteyiz.

Yapt���m�z kapsaml� ara�t�rmalar pazardaki pozisyonumuzu gelecekte geli�tirmemize, ilerletmemize ve yeni m��teri ihtiya�lar� ile bulu�turmam�za yard�m edecektir.

Koruma boyalar�, koruma de�erleri a��s�ndan en yeni deneme prosed�rleri ile her y�n�yle test edilmi�tir. �r�nlerimiz Alman Federal Silahl� Kuvvetleri �niversitesi�nin (M�nih) mikrodalga laboratuar� taraf�ndan test edilmi� ve onaylanm��t�r.

Koruma boyalar�m�z ; zehirli solvent ve katk� maddesi i�ermez. S�v� olarak hemen kullan�ma haz�rd�r.

Boya Tan�t�m ve Uygulama Videosu

T�m Koruyucu Boyalar�n Karakteristik �zellikleri


�zenle Se�ilmi� ��erik

Zehirli ��z�c�ler, plastikler ya da herhangi ba�ka bir zehirli madde i�ermez. Sadece �ok az miktarda VOB (u�ucu organik bile�ikler) i�eren bile�enler bar�nd�r�r. Bundan dolay� d���k-emisyonlu �r�nlerdir ve �Yap� Biyolojisi� projelerinde uygulamak i�in en s�k� standartlar� bile kar��larlar. T�m malzemeler dikkatlice se�ilmi�tir ve y�ksek kalitededir. �evre i�in ve boya ile ili�kili t�m insanlar i�in g�venlidir, fabrika personeli, boyay� uygulayan boyac�lar, boyan�n uyguland��� mekanlarda ya�ayan bireysel kullan�c�lar i�in tamamen g�venlidir.

Basit uygulama ve s�re�

Koruyucu boyan�n kolay, e�imli �at�lar, pencereli �at� katlar�, bi�imsiz odalarda bile uygulamas� kolayd�r.En iyi uygulama boya rulosuyla yap�labilir.

Y�ksek korozyon dayan�m�

�o�u koruyucu �r�n metal malzemeler i�erir ki bu korozyona kar�� korumaya uygun de�ildir. Bu boyalar metal partik�ller olmadan da koruyucudurlar, sadece karbon kullan�rlar. Bundan dolay� da m�kemmel korozyon dayan�m� (oksitlenme olmadan) ve uzun �m�rl� dayan�kl�l�k sa�larlar.

Gelecekteki y�ksek frekansl� uygulamalara kar�� bile g�venlik ve koruma

Holohedral str�kt�r�ne ba�l� olarak lifler ya da a�lar olmadan , kutupla�ma y�n�ne ba�l� olmadan neredeyse 18 GHz frekanslara kadar s�rekli koruyucudurlar. Bu, telekom�nikasyon end�strisinde gelecekteki geli�melerine kar�� m�kemmel koruma, y�ksek gigahertz oran�na kar�� da garanti anlam�na gelmektedir.

Uygulama Alanlar�

Ya�am alanlar�: YF radyasyondan korunmada baz istasyonu kulelerinin (GSM, UMTS),televizyon ve radyo verici antenleri, radarlar, say�sal standart kablosuz telefonlar (Dect), kablosuz a�lar(WLAN), ve di�er uzak mesafeli uygulamalar. G�� besleme hatlar�n�n, g�� kaynaklar�n�n ve benzerlerinin olu�turdu�u elektro manyetik alanlardan korumak i�in. End�stri: kablosuz a�lardan bilgi giri�ini �nlemek (bilgi h�rs�zl���) ve potansiyel gizli dinleme cihazl� konferans odalar�na giri�i �nlemek i�in. Bilim ve R&D: EMI (elekromanyetik kar��ma) duyarl� tesisat ve ekipmanlar�n korunmas�nda T�p: hassas teknik ekipmanlar�n korunmas�nda; �nemli t�bbi verilerin do�ru al�nd���n� ve elektromanyetik kar��ma(EMI) dolay�s�yla de�i�medi�ini garantilemek i�in. Elektronik end�strisi(kay�t st�dyolar� gibi): ind�ksiyonu ve kar��may� azaltmak i�in. Di�er uygulamalar: Okullar, �ocuk odalar�, otel odalar�, hastane odalar� ve benzeri.

Sertifikalar

Alman Federal Silahl� Kuvvetler �niversitesi�nin mikrodalga laboratuar� (M�nih, Almanya)nda test edilerek onaylanm��t�r. M�hendis Prof. Peter Pauli�nin belirtti�i gibi: �Bir ba�ka dikkat �ekici ger�ek s�rekli ve neredeyse s�kl�kla ba��ms�z se�kin korumas�.�

Yayg�n uygulama ve s�re� k�lavuzu

Zemin alt�/Alt y�zeyler: zeminin sert, temiz ve kuru olmas� gerekmektedir.
�� Mekan: var olan akrilik boya, duvar ka��d�, konstr�ktif elemanlar, s�va, plaster gibi tabakalar�n �zerine uygulanabilir.
D�� Mekan: plaster, s�va, akrilik boya cepheler, beton, polistiren, ta� y�zeyler vs.. Kuvvetli emici ya da ge�irgen y�zeylere bir haz�rl�k tabakas� s�r�lmelidir.
Uygulama: En iyi uygulama boyac� rulosudur, havas�z spreylerle de uygulanabilir.
Minimum Uygulama S�cakl���: +5C
Koruyucu boyan�n kaplanmas�/�st tabaka: �evre s�cakl���na ve boyan�n nemine g�re en az 24 saat kurumas� i�in gereklidir.

Boyan�n y�zeyinin mekanik etkilere maruz kalmaktan korunmas� gerekir. �� mekan: tipik akrilik ya da plastik boyalarla y�ksek kapat�c�l�k g�c� ile boyanabilir. D�� mekan: hidrofobik akrilik cephe boyalar� ile kapanabilir.
NOT: Silikat boyalar, plasterler ve mantolamada i� mekan ve d�� mekan i�in de kullan�ma uygundur.
 

Spari� vermek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

 

 

 

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�