Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>

Elektromanyetik Radyasyona Kar�� Y�ksek Teknolojinin Sundu�u ��z�mler

Uygulad���m�z ve tavsiye etti�imiz en �st�n �r�n� tamam�yla karbon esasl� olan Y�ksek Frekans koruma boyas� Model - 54�d�r (i� ve d�� uygulamalarda). Di�er koruma boyalar�ndan farkl� olarak y�ksek oranda metal par�as�, bak�r gibi bile�enler i�ermez, tamamen �evreci �r�nlerdir. B�t�n �r�nlerimiz karbonu tam iletken eleman olarak kullan�r. Bu sayede birka� y�ll�k kullan�mlar sonucunda metal par�alar�n korozyon ve oksitlenme problemlerine son verir. Ayr�ca kullan�m� �ok kolay, s�radan bir boya uygulamas� ile ayn�d�r. Bununla beraber YF radyasyonu tek katta %99 gibi �a��rt�c� bir oranda azaltmay� ba�armaktad�r.

�zellikler olarak ise

 • Kadife rulo ile uygulanabilir

 • Akrilik su bazl� karbon-ala��m i�erikli boya.

 • 1000 kat �zeri (+30dB) telekom bandlar�nda koruma (900-2500 Mhz) sa�lar.

 • D���k frekans elektrik alanlar� keser.

 • Baz renk siyaht�r.

 • Kur�un ve VOC ( .4 gr/lt den az) i�ermez.

 • EM etkisi hem emme (~15%) hem de yans�tma (~85%) olarak ortaya ��kar.

 • Bu y�zden i� kaynaklardan gelen sinyalleri de emerek geri yans�may� �ok daha makul seviyeye indirir.

 • Topraklanarak uygulan�r.

MODEL 54 (Saf akrilik, y�ksek frekansl� ���ma+d���k frekansl� elektrik alanlar, i� mekan+d�� mekan uygulamas�)

 • �� mekan ve d�� mekan uygulamalar� i�in standart �r�n�m�zd�r.

 • Bu koruyucu boya temel olarak y�ksek kaliteli saf akrilik ba�lay�c� i�eren kusursuz g��s�zle�tirmenin m�kemmel uyumu, y�ksek su dayan�m� ve iyi ekoloji g�sterir

Fiyat Bilgisi : Sadece
 
Stok Bilgisi :  Stokta var

Spari� vermek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

Uygulamada her oda i�in 1 adet Topraklama Seti kurulmal�d�r. Topraklama Seti i�erisinde Priz topraklama aparat�, topraklama bant� ve dubel vida tak�m� bulunmaktad�r. Topraklama seti uygulan�� �ekli i�in uygulama �rnekleri sayfas�na bakabilirsiniz.

�zelli�i

Model 54
YF'ye kar�� koruma var
DF'ye kar�� koruma var
Uygulama alanlar� ��/D�� Mekan
Kaplad��� uygulama alan� i�inde Perdeleme (Koruma) g�c� 40 dB (%99.99)
Perdeleme arac� Karbon
1litre'nin kaplad��� alan (m2) �� Mekan; 7.5 m2; D�� Mekan 5m2
Suya dayan�m M�kemmel
Ba�lay�c� madde Saf Akrilik
��z�c� Su
Ekoloji �yi
Buhar ge�irgenli�i SD-0.1m
Topraklama gereksinimi Var: ES+EB
Uygulama �ekli Boya rulosu, havas�z tabancalarla
Saklama bi�imi kullan�ma haz�r, likit
Saklama durumunda so�uk dayan�m� 5 kere donma ��z�lme d�n���m�
Ambalaj boyutlar�  5,5 Kg'lik ambalajlarda
Saklama �mr� 12 ay

 


a  :
Tek kat uygulama (7.5m2/ Litre)     b : �ift kat uygulama (2 x 7.5m2/ Litre)  


 Uygulama �rneklerini G�rmek ��in T�klay�n�z-->>>

Spari� vermek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

 

 

<<   Geri D�n   >>

 

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�