Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

 
ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>


Cibinlik Modelleri

Genelde kullan�lan cibinlik modeli duvara monteli olup odada ��k bir g�r�nt� olu�turmak i�in tasarlanm��t�r. Cibinlikler  yata��n �st k�sm�na monte edilmektedir. Bunun d���nda kapsaml� koruma istereniz yata��n alt k�sm�na da �zel kuma�lar�m�zdan kullan�larak faraday kafesi gibi kapanm�� alan olu�turulabilir.

�ocuklar�n �zellikle uyurken salg�lad���  b�y�me hormonu elektromanyetik alanlardan etkilenmekte ve geli�im gerili�i ya�anmaktad�r. Yeti�kinlerde de v�cudun dinlenmesi ve kendini yenilemesini sa�layan melatonin hormonu mayetik alanlar�n etkisinde kal�p uyand���n�z zaman yorgunluk, depresif ruh hali ve ba� a�r�s� gibi etkenler g�r�lebilir. Bu bak�mdan bebekler i�in tasarlad���m�z radyasyonu kalkanlama �zelli�ine sahip sepet, �ocuk ve ebeveyn yataklar�na �zel haz�rlad���m�z cibinlik setleri ile  elektromanyetik radyasyona kar�� y�ksek koruma sa�lan�r ve sa�l�kla dolu bir gelecek sahibi olursunuz.

�zellikleri

  • �zerine �rt�len �zel kuma� sayesinde elektromanyetik radyasyondan se�ene�inize g�re % 99,7 ve %99,97 korur.

  • �zel boyutlarda iste�inize g�re haz�rlanabilir.

  • �ama��r Makinas�nda Y�kanabilir (Max:30 derece)

  • A�art�c� ya da �ama��r Suyu kullan�lmaz.

  • Kuru temizlemeye uygun de�ildir.
     

   
 
Cibinlik

�zerine �rt�len �zel kuma� sayesinde elektromanyetik radyasyondan  %99,97 korur.
�zel boyutlarda iste�inize g�re haz�rlanabilir.
��eri�i % 82 pamuk % 17 bak�r,% 1 g�m��'ten olu�ur.
�ama��r Makinas�nda Y�kanabilir (Max:30 derece)
A�art�c� ya da �ama��r Suyu kullan�lmaz.
Kuru temizlemeye uygun de�ildir.

290 TL

Spari� vermek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

 

Kuma�lar�m�zdan �zel �r�nler �retilebilmekte olup talep �zerine istenilen �ekil ve boyutlarda dikimi yap�labilmektedir.

�r�nlerimiz hakk�nda daha detayl� bilgi almak i�in l�tfen bizimle ileti�ime ge�iniz.

 

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�