Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

 

YEN� S�TEY G�RMEK ���N TIKLAYINIZ

EMR �l��m hizmeti i�in t�klay�n�z...


*EMR KORUMA �RET�C� F�RMA YSHIELD GERMANY PARTNER�D�R.
KAMPANYALARIMIZDAN YARARLANMAK VE DETAYLI B�LG� ALMAK ���N EMAIL FORMUMUZU DOLDURAB�L�RS�N�Z.
 
Y�ksek ve Al�ak frekans �l��m ve Radyasyondan korunma yollar� konusunda alternatifsiz tek dan��man�n�z...
 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems.

 

 
 

Elektromanyetik Radyasyondan korunma art�k kolay, g�venli ve ula��labilir.

Elektronik cihazlar�n yayd��� elektromanyetik radyasyona baz� teknikler kullanarak en az seviyede maruz kalmak m�mk�nd�r.

Koruyucu boyalar�m�z, b�y�k alanlar� elektromanyetik radyasyondan  korumak i�in elektro ge�irgen kaplamalard�r. Y�ksek frekansl�  elektromanyetik radyasyon ya da d���k frekansl�  elektromanyetik radyasyon 'a kar�� en iyi korumay� sa�lar. Tipik uygulama alanlar� ya�ama mekanlar� (yatak odalar�, �ocuk odalar�, salonlar gibi) olmakla birlikte b�t�n bir binan�n korumas�nda da kullan�labilen koruyucu boyalar akrilik boyalarla kaplanabilirler. Koruyucu boyan�n kolay, e�imli �at�lar, pencereli �at� katlar�, bi�imsiz odalar da bile uygulamas� kolayd�r. Biyo-manyetoloji ilkelerine g�re t�m maddeler dolay�s�yla insan v�cudu manyetik bir �zelli�e sahiptir.

G�ne�, hava ve su gibi m�knat�sl�k da insanlar�n vazge�ilmez bir par�as�d�r. �nsan� olu�turan maddelerin birbiriyle haberle�mek i�in kulland��� manyetik alan�n sinyalleri hem birbirleriyle  hem de d�nya manyetik alan� ile de uyum i�indedir. Fakat bu uyum g�n�m�zde elektromanyetik cihazlar�n hayat�m�za girmesi nedeniyle bozulmaktad�r.

Ultraviyole, infrared, laser, mikrodalga, radyofrekans, ultrasound, elektrik , manyetik alanlar olarak say�lan ; �esitli kaynaklardan olusan �yonlast�r�c� Olmayan Radyasyonun (NIR-Non �onizing Radiation) insan & �evre sa�l��� �zerindeki etkileri , riskleri ile ilgili �ok �esitli bilgiler mevcuttur. G�nl�k hayat�m�zda modern hayat�n gerekleri olarak s�rekli kars�last���m�z bu radyasyonun kaynaklar� aras�nda radyo, televizyon, telefon, telsiz, radar , uydu istasyonlar�, vericileri, aktar�c�lar�, tesisleri, antenleri, baz istasyonlar�, terminalleri, link istasyonlar�, anten �iftlikleri ile benzerleri ile y�ksek ve orta gerilim hatlar�, trafo istasyonlar�, �esitli alet, cihaz, ekipmanlar, sistemler, evlerde kullan�lan aletler cihazlar, t�bbi tan�larda tedavide kullan�lan alet, cihaz, ekipmanlar sistemler yer almaktad�r. Bu kaynaklardan yay�larak atmosferde bulunan bu ( Elektromanyetik radyasyon ) dalgalar frekanslar�, boylar� �iddetleri, maruziyet miktar  s�relerine ba�l� olarak, �nemli oranda olumsuz etkilere neden olmaktad�rlar.

GE� OLMADAN S�ZDE �NLEM�N�Z� ALIN. ELEKTROMANYETIK RADYASYON A KAR�I KORUNUN...

GEN�� �R�N YELPAZEM�ZDEN S�ZE UYGUN OLANI BE�EN�N...

 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama
 Boyalar� Kuma�lar� & �e�itli �r�nleri"

Koruma Boyalar�

Kalkanlama Kuma�lar�

Perdeler

Hamile Elbiseleri
 

Bebek , �ocuk Elbiseleri & Aksesuarlar� 

Cibinlik Modelleri
 

Koruyucu �� �ama��rlar�

�� Elbiseleri & Aksesuarlar�

Doktor �nl�kleri

Elektromanyetik radyasyon dan ve baz istasyonlar�ndan korunmak art�k �ok kolay, pratik hemde ula��labilir.
Elektromanyetik radyasyon �r�nlerimiz sayesinde art�k size zarar vermeyecek baz istasyonu ve elektromanyetik cihazlarla g�venle ya�am�n�z� s�rd�rebileceksiniz.
Gelin sizde elektromanyetik radyasyon �r�nlerimizle elektromanyetik radyasyona kar�� t�m ailenizi g�vence alt�na al�n. Elektromanyetik radyasyona dur deyin.

 

 • �evrenizde yada binan�zda Baz istasyonumu var?

 • Evinizin yak�n�ndan Y�ksek Gerilim hatt� m� ge�iyor?

 • TV vericilerine yak�n mesafede misiniz?

 • Evinizde elektromanyetik radyasyon yayan ne kadar kaynak var biliyormusunuz?

 • Elektromanyetik radyasyonun zararlar�n� ��renmek istiyormusunuz?

 • �ocuklar�n�z ve gelece�iniz a��s�ndan ne kadar zararl� teknolojik �r�nler kulland���n�z� bilmek istermisiniz?

 • Uyku alanlar�n�z ne kadar �nemli oldu�unu ve sa�l�kl�l���n� biliyor musunuz?

Elektromanyetik Radyasyon �l��m� Yapal�m ;

Evlerde, fabrikalarda, hastahanelerde ve a��r sanayide kullan�lan makinalar�n nekadar zararl� oldugunu bilmek ve korunma yollar�n�, ��z�m �nerilerini ��renmek istiyorsan�z bizi aray�n ; Bulundu�unuz ortam�n g�venli�ini Elektromanyetik Radyasyon �l��m� yaparak ��renelim.

Elektromanyetik Radyasyon EMR �l��m Hizmetlerimiz ;

 • Elektromanyetik Radyasyon Al�ak ve Y�ksek frekans kaynaklar� i�in ayr� ayr� �l��mler.

 • Server Bilgisayarlar�n�n bulundu�u odada (Data Center) yap�lacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon �l��m�, UPS alan�nda bulunan elektrik alan�n�n �l��m� zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.

 • Fabrikalarda bulunan teknik elektronik ekipman ve makinalar�na yap�lacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon �l��m�, zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.

 • UPS kablolar�n�n ge�ti�i kablo tavalar�n�n alt�ndaki b�lgelerde bulunan elektrik alan�n�n �l��m�, zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.

 • Ofis teknik elektronik ekipmanlar�na yap�lacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon �l��m�, zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.

 • D�� etkenlerden (2G,3G, wifi ve di�er elektromanyetik alan yayan cihazlar vs) gelen s�zkonusu bina i�erisinde bir maruziyet varm� tespit edilmesi Elektromanyetik Radyasyon �l��m� ve ��z�m �nerileri sunulmas�.

 • T�m b�lgeler i�in Elektromanyetik Radyasyon �l��m raporu haz�rlanmas� ve raporda s�n�r de�erler ile alanlardan Elektromanyetik Radyasyondan korunma yollar� hakk�nda ��z�m �nerileri ve dan��manl�k hizmeti verilmesi.

 • �stenirse EMC EMR kalkanlamas�n�n projelendirilmesi.
      Radyasyon �nleyici Kuma�lar  
      Radyasyon �nleyici Perde  
      Radyasyon Koruyuculu Cibinlik Setleri  
      Elektromanyetik Radyasyon �nleyici Cep telefonlar� K�l�flar�
      Elektromanyetik Radyasyon �nleyici Elbiseler
      Elektromanyetik Radyasyon �nleyici Duvar Ka��tlar�
      Elektromanyetik Radyasyon �nleyici G�mlekler Tak�m Elbiseler
      Manyetik Alan Korumal� Kalp Pili Atleti  
      Manyetik Alan Korumal� Hamile Atleti  

      Radyasyon Boyas�  

      Boya Uygulama �rnekleri  
      Mikrodalga F�r�n Korugan�  
   

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/DeneyLab.aspx

Deneyi Yap�lan Malzemeler / �r�nler
Ki�isel Maruziyet VE �al��ma Ortam� �l��mleri
Deney Ad� :
�nsanlar�n Elektrik, Manyetik Ve Elektromanyetik Alanlara (0 Hz - 300 Ghz) Maruz Kalmas� �le �lgili �l�meler Ve Hesaplama ��lemlerine Ait Temel Standard
Deney Metodu (Ulusal, Uluslararas� standardlar, i�letme i�i metodlar):
TS EN 50413 / TS EN 50413 / A1
Deneyi Yap�lan Malzemeler / �r�nler
(�� Sa�l��� G�venli�i - Ki�isel Maruziyet ve �� yeri Ortam Havas� �l��mleri Devam)
Deney Ad� :
Elektromanyetik Alan �l��m�
Deney Metodu (Ulusal, Uluslararas� standardlar, i�letme i�i metodlar):
TS EN 50413
Deneyi Yap�lan Malzemeler / �r�nler
�� Sa�l��� ve G�venli�i
Deney Ad� :
�nsanlar�n Elektrik, Manyetik Ve Elektromanyetik Alanlara (0 Hz - 300 Ghz) Maruz Kalmas� �le �lgili �l�meler ve Hesaplama ��lemlerine Ait Temel Standard
Deney Metodu (Ulusal, Uluslararas� standardlar, i�letme i�i metodlar):
TS EN 50413�SG�M Taraf�ndan Kabul Edilen �� Hijyeni �l��m Metodlar�
�SG�M (�� Sa�l��� ve G�venli�i Enstit�s� M�d�rl���) resmi internet sitesinde i� hijyeni �l��mleri kapsam�nda kabul edilen metodlar�n listesini yay�nlad�. �nternet sitesinde yer alan listede g�r�lt�, titre�im, termal konfor, ayd�nlatma, toz �l��m�, manyetik alan, silis analizi gibi fiziksel etkenler ile birlikte kimyasal etkenler bulunuyor.
PSAM PARAMETRE STANDART NO STANDART ADI KULLANILMA DURUMU
iziksel
Fakt�rler Manyetik
Alan TS EN 50413 �nsanlar�n Elektrik, Manyetik Ve
Elektromanyetik Alanlara (0 Hz � 300 Ghz)
Maruz Kalmas� �le �lgili �l�meler Ve
Hesaplama ��lemlerine Ait Temel Standard UYGUN 

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�