Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

EMR KORUMA KALKANLAMA VE G�VENL�K S�STEMLER� SAN. ve T�C. LTD. �T�

EMR Koruma; Teknolojik geli�melerin takip�isi olan ve teknoloji kullan�m�n� destekleyen yenilik�i bir firmad�r. �G�nl�k hayat�m�zda modern hayat�n gerekleri olarak s�rekli kars�la�t���m�z ve kulland���m�z teknolojik �r�nlerin yayd��� elektromanyetik radyasyona kar�� insanlar� korumak� gayesiyle yola ��k�larak 2010 y�l�nda �stanbul�da kurulmu�tur. Konusunda Pazarda �nc� konumda olan markalar� �at�s� alt�nda toplayarak T�rkiye�de insan sa�l���n� korumaya y�nelik �al��an say�l� firmalardan birisidir.

EMR Koruma; Teknolojik �r�nleri kullan�rken beraberinde getirebilece�i olas� zarar ve riskleri g�zlemleyerek, bu zararlar� yine bilim ve teknolojiyi kullanarak en aza indirmeyi ilke edinmi�tir.

Baz istasyonlar�, Cep telefonlar�, Y�ksek gerilim hatlar� gibi teknolojik ��elerin riskli konumlar� nedeniyle istem d��� elektromanyetik kirliliklere maruz kalmay� en aza indirmek i�in ��z�mler �retmektedir.

�Elektromanyetik Kirlilikten Korunma�  konusunda �al��malar yapan bir firma olan EMR Koruma de�i�en pazar ihtiya�lar� ve �zel istekler i�in s�rekli olarak yeni �r�nler ara�t�rmakta ve d�nyadaki geli�meleri yak�ndan takip etmektedir.


Koruma �r�nleri, koruma de�erleri a��s�ndan en yeni deneme prosed�rleri ile her y�n�yle test edilmi�tir. B�t�n �r�nlerimiz Alman Federal Silahl� Kuvvetleri �niversitesi�nin (M�nih) mikrodalga laboratuar� taraf�ndan test edilmi� ve onaylanm��t�r.

 


 

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�