Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

 
ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>


�� Elbiseleri ve Aksesuarlar�

Telekomunikasyon sekt�r�ne hizmet eden yo�un elektromanyetik alan yayan cihazlardan koruyucu �r�nler.

Telekomunikasyon Sekt�r� �al��anlar�na �zel elektromanyetik radyasyon yans�t�c� T-shirt, Atlet, �apka ve Tulumlar.

�al��ma s�resi i�inde elektromanyetik radyasyona devaml� maruz kalan m�hendisler ve i��iler i�in �zel koruma sa�layan �zel ebiselelerimiz mevcuttur. Bu �r�nlerde 1Ghz �de �l��lm�� ve raporlanm�� 25dB(%99,7), 30dB(%99,9), 35dB(%99,97), 55dB(%99,9997) se�enekleri sunulmaktad�r. Test sonu�lar� ve raporlar� bulunmaktad�r.

Elbiselerde en �ok kullan�lan Naturel model kuma��m�z�n koruyucu �zelli�i Alman Federal Silahl� Kuvvetler �niversitesi Mikrodalga Laboratuvar� taraf�ndan yap�lan testlerinde 800 Mhz de 38dB�ye yak�n elektromanyetik dalgalar� yans�t�rken 6 GHz de bu 26dB�ye kadar d��er. Hammaddesi % 82 pamuk (�ko-Tex 100 ve 1000 sertifikal�),% 17 bak�r ve % 1 g�m��ten olu�ur. Metallerin v�cuda temas� yoktur.

Tasarlad���m�z elbiselerin normal kullan�lan �r�nlerden hi�bir fark� olmay�p saha �al��malar�nda engelleyici �zelli�i bulunmamaktad�r. Yaz ve K�� i�in �zel modeller bulunmakta ve firmalar i�in �zel reflekt�rl�, isim ve �irket logolu modeller dikilmektedir.
 

Kuma�lar�m�zdan �zel �r�nler �retilebilmekte olup talep �zerine istenilen �ekil ve boyutlarda dikimi yap�labilmektedir.

�r�nlerimiz hakk�nda daha detayl� bilgi almak i�in l�tfen bizimle ileti�ime ge�iniz.

 

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�