Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>

EMR Kalkanlama Kuma�lar�

�svi�re patentli ve y�ksek teknoloji �r�n� bu kuma�lar�n etkinli�i bilimsel olarak kan�tlanm�� olup m�kemmel kalitesiyle benzersiz ve �l��lebilen bir koruma sa�lar. Modern �retim teknolojileri sayesinde �ok �e�itli kullan�m alanlar�na g�re �zel �retimler yap�labilen bu kuma�larla perdeden hamile k�yafetlerine, i� �ama��rlar�na, cibinliklere, i� elbiselerine, yatak �rt�lerine, �ocuk tekstil �r�nlerine vs. kadar her t�rl� tekstil �r�n�n� dokumak m�mk�nd�r. Kuma�lar en y�ksek estetik talepleri kar��layabilecek �zelliktedir. % 100 pamuktan sentetik dokumalara kadar se�im yapma olana�� sa�lar. Kullan�mlar� �ok kolay olan bu �r�nler hem y�kanabilir hem de �t�lenebilir.

     Her t�rl� elektronik cihaz, cep telefonu ve baz istasyonlar�, radar, TV ve radyo vericileri, kablosuz a�lar, y�ksek gerilim hatlar�, Wi-Fi, trafolar ve benzerlerinin olu�turdu�u elektromanyetik dalgalardan korunmak i�in performans� �l��lebilen m�kemmel bir koruma sa�lar. 

Elektromanyetik dalgalar� yans�t�r. 
G�r�nmez bir ayna gibi koruyucu kalkan g�revi yapar.


Kuma� �zellikleri  i�in T�klay�n�z >>>

Kuma� �zellikleri  i�in T�klay�n�z >>>
Metret�l (1m x 2.5m) Metret�l (1m x 2.5m)
  • �st�n performans, m�kemmel koruma

  • Uzun �m�rl�, kullan�m� kolay, dayan�kl�

  • Pamuktan polyestere her t�rl� ihtiyaca cevap verebilecek esnek �retim teknolojisi

  • Y�kanabilme ve �t�lenebilme �zelli�i

  • I��k ge�i�ine imkan veren �effaf yap�

  • �l��lebilir, somut performans

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�