Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

KALP P�L� ATLET�

Kalp Pili Kullanan Hastalara �zel

Kalp pili kullanan hastalar�n cep telefonu ta��mas�, kullanmas� �ok tehlikelidir. Bununla birlikte bu hastalar�n X-Ray cihazlar�ndan ge�mesi , baz istasyonlar�, y�ksek gerilim hatlar�, radyo vericileri, radar cihazlar� ve evlerde kullan�lan elektromanyetik radyasyon yayan cihazlardan da korunmas� gerekir. Cep telefonlar�n�n zararlar� herkes taraf�ndan bilindi�i i�in bu hastalar �e�itli �nlemler almaktad�rlar. Ancak di�er sayd���m�z hususlar hakk�nda korunmalar� m�mk�n de�ildir ve yeterli bilgiye sahip de�illerdir.

Bu nedenle daha y�ksek korunma i�in g�r�nen ve g�r�nmeyen her t�rl� elektromanyetik radyasyon yayan b�lgelerde en az etki en y�ksek korunma sa�lanmas� i�in sundu�umuz ��z�m �nerileri bulunmaktad�r.

Hastalara �zel spari�le istenilen boyut ve �zelliklerde elektromanyetik kalkanlama �zelli�ine sahip elbiseler dikiyoruz.

Bunun d���nda standart �r�nlerimizden elektromanyetik kalkanlama �zelli�ine sahip Standart Atlet Modelimiz  ve T-shirtlerimizde bulunmaktad�r.

Kuma�lar�m�zdan �zel �r�nler �retilebilmekte olup talep �zerine istenilen �ekil ve boyutlarda dikimi yap�labilmektedir.

�r�nlerimiz hakk�nda daha detayl� bilgi almak i�in l�tfen bizimle ileti�ime ge�iniz.

 

Spari� vermek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�