Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>

Naturell

     Her t�rl� elektronik cihaz, cep telefonu ve baz istasyonlar�, radar, TV ve radyo vericileri, kablosuz a�lar, y�ksek gerilim hatlar�, Wi-Fi, trafolar ve benzerlerinin olu�turdu�u elektromanyetik dalgalardan korunmak i�in performans� �l��lebilen m�kemmel bir koruma sa�lar. Elbise ve Perde olarak kullan�ma uygundur. Pamuk kuma��n i�inde bulunan g�m�� teller sayesinde yans�tma etkisi yapar.

1 ve 4 kat B�y�t�lm�� Resmi
B�y�tmek i�in resme t�klay�n�z.
800 MHz - 6 GHz Aras� Kaynaklara G�re Koruma
B�y�tmek i�in resme t�klay�n�z.

 

Teknik �zellikler 

 • Geni�lik   :    250 cm.

 • A��rl�k   :    69 gram / m�

 • Uzunluk   :    �stenildi�i kadar

 • Renk   :    Beyaz.

 • Kalkanlama    :     40 dB (99,97 % 1GHz 'de). 

 • Gev�eme,�ekme Pay�   :    3 %.

 • Hammadde   :   % 82 pamuk (�ko-Tex 100 ve 1000 sertifikal�),% 17 bak�r,% 1 g�m��.

 • Sertifikalar   : MIL-STD 285 (Alman Silahl� Kuvvetleri �niversitesi), NSA 65-6, �ko-Tex 100+1000.

 Genel �zellikler

 • Elbise ve perde olarak kullan�ma uygun

 • �st�n performans, m�kemmel koruma

 • Uzun �m�rl�, kullan�m� kolay, dayan�kl�

 • Y�kanabilme ve �t�lenebilme �zelli�i

 • I��k ge�i�ine imkan veren �effaf yap�

 • �l��lebilir, somut performans

�ama��r Makinas�nda Y�kanabilir Max:30 derece A�art�c� ya da �ama��r Suyu Kullan�lmaz

Kimyasal ve Kuru temizleme Yap�lmaz

Buhars�z �t�lenebilir (En d���k seviyede)

      M�hendislik profes�r� P.Pauli , Almanya M�nih�deki Alman Federal Silahl� Kuvvetleri �niversitesi�nin Mikrodalga Laboratuar�nda test edip onaylam��t�r.

Alman Federal Silahl� Kuvvetler �niversitesi - Naturell Kuma�

Kuma�lar�n SwissShield-OEKOTEX-2010 Sertifikas�

      ��inde bulunan metaller dolay�s�yla elektrik iletir. �letken �zelli�i nedeniyle elektrik ile temastan ka��n�lmal�d�r.

Spari� vermek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

 

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�