Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

EMR �L��M H�ZMET�

 • �evrenizde yada binan�zda Baz istasyonumu var?
 • Evinizin yak�n�ndan Y�ksek Gerilim hatt� m� ge�iyor?
 • TV vericilerine yak�n mesafede misiniz?
 • Evinizde elektromanyetik radyasyon yayan ne kadar kaynak var biliyormusunuz?
 • Elektromanyetik radyasyonun zararlar�n� ��renmek istiyormusunuz?
 • �ocuklar�n�z ve gelece�iniz a��s�ndan ne kadar zararl� teknolojik �r�nler kulland���n�z� bilmek istermisiniz?
 • Uyku alanlar�n�z ne kadar �nemli oldu�unu ve sa�l�kl�l���n� biliyor musunuz?

Evlerde, fabrikalarda, hastahanelerde ve a��r sanayide kullan�lan makinalar�n nekadar zararl� oldugunu bilmek ve korunma yollar�n�, ��z�m �nerilerini ��renmek istiyorsan�z bizi aray�n ; Bulundu�unuz ortam�n g�venli�ini �l�elim.

EMR �l��m Hizmetlerimiz ;

 • Al�ak ve Y�ksek frekans kaynaklar� i�in ayr� ayr� �l��mler.
 • Server Bilgisayarlar�n�n bulundu�u odada (Data Center) yap�lacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon �l��m�, UPS alan�nda bulunan elektrik alan�n�n �l��m� zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.
 • Fabrikalarda bulunan teknik elektronik ekipman ve makinalar�na yap�lacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon �l��m�, zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.
 • UPS kablolar�n�n ge�ti�i kablo tavalar�n�n alt�ndaki b�lgelerde bulunan elektrik alan�n�n �l��m�, zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.
 • Ofis teknik elektronik ekipmanlar�na yap�lacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon �l��m�, zararl� ve zarars�z oldu�u bolgelerin tespit edilmesi , haritaland�r�lmas� ve raporlanmas�.
 • D�� etkenlerden (2G,3G, wifi ve di�er elektromanyetik alan yayan cihazlar vs) gelen s�zkonusu bina i�erisinde bir maruziyet varm� tespit edilmesi ve ��z�m �nerileri sunulmas�.
 • T�m b�lgeler i�in �l��m raporu haz�rlanmas� ve raporda s�n�r de�erler ile alanlardan korunma yollar� hakk�nda ��z�m �nerileri ve dan��manl�k hizmeti verilmesi.
 • �stenirse EMC EMR kalkanlamas�n�n projelendirilmesi.

A�a��daki �leti�im Formuna bilgilerinizi yazarak �l��m konusunda fiyat ve detayl� bilgi alabilirsiniz.

�l��m nas�l yap�l�r 

�� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu i�verene ne gibi y�k�ml�l�kler getiriyor?
Uzun y�llard�r �zerinde �al���lan ve g�ndemi me�gul eden 6331 say�l� �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu; 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 say�l� Resmi Gazete�de yay�mland�. Mevzuat�m�zda �nemli de�i�iklikler ve yenilikler getiren s�z konusu Kanun; baz� istisnalar haricinde, kamu ve �zel sekt�re ait b�t�n i�lere ve i�yerlerine, bu i�yerlerinin i�verenleri ile i�veren vekillerine, ��rak ve stajyerler de d�hil olmak �zere t�m �al��anlar�na; faaliyet konular�na bak�lmaks�z�n uygulanacak.

Kanun�la �ok �e�itli konularda d�zenleme getiriliyor. Yeni d�zenlemelere g�re; i�yeri hekimi, i� g�venli�i uzman� ve di�er sa�l�k personelinin g�revlendirilmesinde 50 i��i s�n�r� kald�r�lmakta, i�verene i� sa�l��� ve g�venli�i y�n�nden risk de�erlendirmesi yapma veya yapt�rma, acil durum planlar� haz�rlama, b�t�n �al��anlar�n sa�l�k g�zetimine tabi tutulmalar�n� sa�lama, �al��anlar� ve �al��an temsilcilerini bilgilendirme, �al��anlar�n i� sa�l��� ve g�venli�i ile ilgili konularda g�r��lerini alma ve kat�l�mlar�n� sa�lama, �al��anlar aras�nda yap�lacak se�im veya se�imle belirlenemedi�i durumda atama yoluyla Kanun�da belirlenen say�da �al��an temsilcisi g�revlendirme, i�yerlerinin b�y�kl���ne g�re b�y�k kaza �nleme politika belgesi veya g�venlik raporu haz�rlama y�k�ml�l��� getirilmekte, y�k�ml�l�klere uyulmamas� halinde uygulanacak idari para cezalar� belirlenmekte, i� sa�l��� ve g�venli�i ile ilgili �e�itli y�netmeliklerin ��kar�laca�� d�zenlenmekte, 4857 say�l� �� Kanunu�nun baz� maddeleri de�i�tirilmekte ve i� sa�l��� ve g�venli�ine ili�kin maddeleri ise y�r�rl�kten kald�r�lmaktad�r. Kanun�la ayr�ca, mevcut i�yeri hekimli�i ve i� g�venli�i uzman� belge ve sertifikalar�n�n ge�erlili�ine y�nelik d�zenlemeye de yer verilmektedir.

Kanun�un y�r�rl��� ile ilgili olarak da de�i�ik tarihler �ng�r�lm��. Buna g�re s�z konusu Kanun�un;
i�yerlerinin tehlike s�n�f�n�n belirlenmesi,
i� sa�l��� ve g�venli�i hizmeti sunan, �l��m ve analizleri yapan ki�i, kurum, kurulu�lar ve e�itim kurumlar� ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, ihtar ve iptallerin d�zenlenmesi,
TRT ve �zel televizyonlara uyar�c� ve e�itici mahiyette yay�n yapma zorunlulu�u getirilmesi,
i� g�venli�i uzman�n�n bir �st s�n�fta �al��t�r�lmas�,
mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanlar�n d�zenlenmesi
konular�ndaki maddeleri ile �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� kadrolar�na ili�kin d�zenlemeler getiren maddeleri yay�m� tarihinde y�r�rl��e girmi�tir. Kanun�un; ��� sa�l��� ve g�venli�i hizmetleri� ba�l�kl� 6., ��� sa�l��� ve g�venli�i hizmetlerinin desteklenmesi� ba�l�kl� 7. ve ���yeri hekimleri ve i� g�venli�i uzmanlar�� ba�l�kl� 8. maddesi d���nda kalan maddeleri yay�m� tarihinden itibaren alt� ay sonra (1 Ocak 2013); 6, 7 ve 8. maddeleri ise �al��an say�s� ve i�yeri tehlike s�n�f�na g�re yay�m� tarihinden itibaren alt� ayla iki y�l aras�nda de�i�en s�relerde y�r�rl��e girecektir.

�� sa�l��� ve g�venli�i hizmetleri

�SG Kanunu�na g�re, i�veren �al��anlar� aras�ndan i� g�venli�i uzman�, i�yeri hekimi ve di�er sa�l�k personeli g�revlendirecektir. �al��anlar� aras�nda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas� halinde, i�veren bu hizmetin tamam�n� veya bir k�sm�n� ortak sa�l�k ve g�venlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ayr�ca belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmas� halinde, tehlike s�n�f� ve �al��an say�s� dikkate al�narak, bu hizmetin yerine getirilmesini i�verenin kendisi de �stlenebilir.

Maddeyle ayr�ca, tam s�reli i�yeri hekimi g�revlendirilen i�yerleri bak�m�ndan bir istisna getirilerek; bu i�yerlerinde, di�er sa�l�k personeli g�revlendirilmesi zorunlu tutulmam��t�r.

G�r�ld��� �zere s�z konusu maddenin uygulanmas�nda, i�yeri hekimi g�revlendirme konusunda mevcut uygulamada yer alan 50 i��i �al��t�rma s�n�r�, i� g�venli�i uzman� g�revlendirme konusunda ise 50 i��i �al��t�rma ko�ulunun yan� s�ra sanayiden say�lma ko�ulu kald�r�lmakta ve Kanun kapsam�nda bulunan b�t�n i� ve i�yerleri bu y�k�ml�l��e tabi tutulmaktad�r.

S�z konusu madde;
Kamu kurumlar� ile 50�den az �al��an� olan ve az tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerleri i�in yay�m� tarihinden itibaren iki y�l sonra,
50�den az �al��an� olan tehlikeli ve �ok tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerleri i�in yay�m� tarihinden itibaren bir y�l sonra,
Di�er i�yerleri i�in yay�m� tarihinden itibaren alt� ay sonra
y�r�rl��e girecektir. Her ne kadar Kanun�un uygulanmas� bak�m�ndan kamu kurumlar� ve 50�den az �al��an� olan i�yerleri bak�m�ndan tehlike s�n�f�na g�re bir ve iki y�ll�k ge�i� s�releri getirilmi�se de; �zellikle i�yerlerinde i� sa�l��� ve g�venli�i hizmeti sunacak i�yeri hekimi ve i� g�venli�i uzman� g�revlendirilmesi konusunda Kanun�un yay�m� �ncesinde de sertifikal� uzman yetersizli�i nedeniyle s�k�nt� ya�an�rken, bu y�k�ml�l���n kapsam�n�n geni�letilmesi sonucunda bu personelin nas�l temin edilebilece�i konusu h�l� belirsizli�ini korumaktad�r. Kanun�la bu y�k�ml�l�klere uyulmamas� halinde fahi� idari para cezalar� getirildi�i g�z �n�nde bulunduruldu�unda, sertifikal� uzman yetersizli�i sorununun bu ge�i� s�releri i�inde ��z�me kavu�turulmas� gerekmektedir.

Kanun�la ayr�ca, i� sa�l��� ve g�venli�i hizmetlerinin yerine getirilmesi i�in, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� taraf�ndan a�a��daki �artlarla destek sa�lanabilece�i d�zenlenmektedir:
S�z konusu destekten, kamu kurum ve kurulu�lar� hari� ondan az �al��an� bulunanlardan, �ok tehlikeli ve tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerleri faydalanabilecektir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az �al��an� bulunanlardan az tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinin de faydalanmas�na karar verecektir.

Giderler, i� kazas� ve meslek hastal��� bak�m�ndan k�sa vadeli sigorta kollar� i�in toplanan primlerden kaynak aktar�lmak suretiyle, Sosyal G�venlik Kurumu taraf�ndan finanse edilir ve uygulamada, Sosyal G�venlik Kurumu kay�tlar� esas al�n�r.

Getirilen bu d�zenleme yerinde de�ildir. �ncelikle, Bakanl�k�a sa�lanacak deste�in sadece 10�dan az �al��an� bulunan �ok tehlikeli ve tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerleriyle s�n�rlanmas� ve gere�inde bu deste�i 10�dan az �al��an� bulunan i�yerlerinden az tehlikeli s�n�fta yer alanlara da yayg�nla�t�rmaya Bakanlar Kurulu�nun yetkili k�l�nmas�; maddenin uygulama alan�n� daraltmaktad�r. Oysa, 50 i��i s�n�r� kald�r�ld���ndan, Bakanl�k�a verilecek desteklerin 50�den az i��i �al��t�ran b�t�n i�yerlerine yay�lmas� gerekmektedir.

Kanunda, i� sa�l��� ve g�venli�i y�n�nden hi�bir te�vik mekanizmas�na yer verilmedi�i gibi, yap�lacak bu destekleyici faaliyetlerin giderlerinin i� kazas� ve meslek hastal��� bak�m�ndan k�sa vadeli sigorta kollar� i�in toplanan primlerden kaynak aktar�lmak suretiyle, Sosyal G�venlik Kurumu taraf�ndan finanse edilece�i d�zenlenmektedir. Maddenin gerek�esinde yer alan ��lk uygulama d�neminde i� kazas� ve meslek hastal�klar� bak�m�ndan k�sa vadeli sigorta kolu prim gelirler hesab�nda hissedilebilir bir harcamaya sebep olabilecek ancak,�.� �eklindeki ifadeden de yap�lan bu d�zenlemenin k�sa vadeli sigorta kolu gelirlerinde ciddi bir azalmaya sebep olaca�� kabul edilmektedir. Gerek�enin devam�nda ise; ��.uzun d�nemde ise i� sa�l��� ve g�venli�i hizmetlerinin yerle�mi� olmas� ve i�yerlerinde g�venlik k�lt�r�n�n olu�mas� sayesinde, i� kazas� ve meslek hastal�klar�ndan kaynaklanan g�r�n�r ve g�r�nmeyen maliyetlerin (ge�ici i� g�remezlik, s�rekli i� g�remezlik ve i� kazas� ve meslek hastal��� kaynakl� tedavi masraflar� ve �l�m ayl��� gibi) azalmas� �ng�r�lmektedir.� ifadeleri yer almaktad�r. Gerek�enin �ng�rd��� tarzda bir g�venlik k�lt�r�n�n �lkemizde yerle�mesi, uzun vadeli bir hedeftir. Bu nedenle de �SG Kanunu�nun uygulamas�n� takiben sistemin oturmas� uzun y�llar� bulabilecektir. Bu s�rede primlerden aktar�lan kayna��n kompanse edilmesi m�mk�n g�r�lmememektedir. Bu nedenle s�z konusu primlerin toplanma amac�na ayk�r� d��en bu d�zenlemenin de�i�tirilmesi gerekti�i d���n�lmektedir.

Kanun�la ayr�ca i� g�venli�i uzmanlar�n�n g�rev alabilmeleri i�in; �ok tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinde (A) s�n�f�, tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinde en az (B) s�n�f�, az tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinde ise en az (C) s�n�f� i� g�venli�i uzmanl��� belgesine sahip olmalar� �art� aranaca�� d�zenlenmi� bunun yan� s�ra, getirilen bir ge�ici madde ile bu h�km�n uygulanmas�na y�nelik bir kolayl�k sa�lanm��t�r. Buna g�re; �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu�nun 8. maddesinde belirtilen �ok tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinde (A) s�n�f� belgeye sahip i� g�venli�i uzman� g�revlendirme y�k�ml�l���, bu i�yerlerinde Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren d�rt y�l s�reyle (B) s�n�f� belgeye sahip i� g�venli�i uzman� g�revlendirilmesi; tehlikeli s�n�fta yer alan i�yerlerinde ise (B) s�n�f� belgeye sahip i� g�venli�i uzman� g�revlendirme y�k�ml�l���, bu i�yerlerinde Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren �� y�l s�reyle (C) s�n�f� belgeye sahip i� g�venli�i uzman� g�revlendirilmesi kayd�yla yerine getirilmi� say�lacakt�r. Yay�m� tarihinde y�r�rl��e giren bu madde, sertifikal� i� g�venli�i uzman� yetersizli�ine y�nelik olarak al�nm�� olumlu bir tedbirdir.

Risk de�erlendirmesi

�SG Kanunu ile getirilen bir di�er �nemli husus da i�verene, i� sa�l��� ve g�venli�i y�n�nden risk de�erlendirmesi yapmak veya yapt�rmak y�k�ml�l���n�n getirilmesidir. ��veren, yap�lacak risk de�erlendirmesi sonucu al�nacak i� sa�l��� ve g�venli�i tedbirleri ile kullan�lmas� gereken koruyucu donan�m veya ekipman� belirleyecektir.

S�z konusu madde Kanunun Resmi Gazete�de yay�m tarihi olan 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren alt� ay sonra (1 Ocak 2013) y�r�rl��e girecektir.
Bunun yan� s�ra, Kanunun ���in durdurulmas�� ba�l�kl� 25. maddesinde; �ok tehlikeli s�n�fta yer alan maden, metal ve yap� i�leri ile tehlikeli kimyasallarla �al���lan i�lerin yap�ld��� veya b�y�k end�striyel kazalar�n olabilece�i i�yerlerinde, risk de�erlendirmesi yap�lmam�� olmas� durumunda i�in durdurulaca�� d�zenlenmi�tir. Bu i�kollar�nda faaliyet g�steren i�yerleri bak�m�ndan yaln�zca risk de�erlendirilmesinin yap�lmam�� olmas�n�n i�in durdurulmas� yapt�r�m�na ba�lanmas�, amac� a�ar nitelikte a��r bir yapt�r�md�r. Kald� ki, Kanun�un idari para cezalar�n� d�zenleyen 26. maddesinde risk de�erlendirmesi yap�lmamas� ya da yapt�r�lmamas� halinde 3.000 TL., ayk�r�l���n devam etti�i her ay i�in 4500 TL. idari para cezas� verilece�i d�zenlenmi�tir. Hem fahi� nitelikte idari para cezas�n�n belirlenmesi, hem de i�in durdurulma cezas�n�n getirilmesi tek bir ayk�r�l��a getirilen �ok a��r nitelikte iki ayr� yapt�r�md�r ve su� ve cezada orant�l�l�k ilkesi ile ba�da�mamaktad�r.

Ge�ersiz say�lan sertifika ve belgeler

Kanun�la, i�yeri hekimli�i, i� g�venli�i uzmanl��� ve i�yeri hem�iresi sertifikas� veya belgesi ile T�rk Tabipleri Birli�i taraf�ndan verilen i�yeri hekimli�i sertifikas� sahiplerinden belgeleri ge�ersiz say�lanlar�n durumuna da ge�ici bir madde ile a��kl�k getirilmi�tir. Buna g�re; �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu�nun yay�m� tarihinden �nce �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl����nca verilen i�yeri hekimli�i, i� g�venli�i uzmanl��� ve i�yeri hem�iresi sertifikas� veya belgesi ile T�rk Tabipleri Birli�i taraf�ndan verilen i�yeri hekimli�i sertifikas� sahiplerinden belgeleri ge�ersiz say�lanlar, mevcut belge veya sertifikalar�n� �SG Kanunu�nun yay�m�ndan itibaren bir y�l i�inde �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl����nca d�zenlenecek belge ile de�i�tirmeleri �art�yla bu Kanun�la verilen b�t�n hak ve yetkileri kullanabileceklerdir. Ayn� tarihten �nce e�itim kurumlar�nca verilen i�yeri hekimli�i ve i� g�venli�i uzmanl��� e�itimlerini tamamlayanlardan e�itimleri ge�ersiz say�lanlar ise ilgili mevzuata g�re s�nava girmeye hak kazanacaklard�r. Hak sahipli�inin tespitinde Bakanl�k kay�tlar� esas al�nacakt�r.

Yay�m� tarihinde y�r�rl��e giren bu h�km�n uygulanmas� ile ilgili olarak, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �� Sa�l��� ve G�venli�i Genel M�d�rl����n�n web sitesinde; �6331 say�l� �SG Kanununun Ge�ici 5. maddesine g�re sertifikalar�n� de�i�tirmek �art�yla kullanmaya veya s�nava kat�lmaya hak kazananlar�n dikkatine� ba�l�kl� bir duyuru yay�mlanm��t�r.

S�z konusu duyuruda a�a��daki a��klamalara yer verilmektedir:
6331 say�l� Kanun�un ilgili maddesi gere�ince; belgeleri ge�ersiz say�lan ve belgelerini de�i�tirmek amac�yla Bakanl��a ba�vuru yapmak isteyen i�yeri hekimli�i, i� g�venli�i uzmanl��� ve i�yeri hem�iresi sertifikas� veya belgesi sahiplerinin Bakanl��a hitaben yaz�l� bir dilek�e ve bu dilek�e ekinde duyuruda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Belgesini yenileyen i� g�venli�i uzmanlar� ve i�yeri hekimlerinin belgelerini kullanabilmeleri amac�yla; belgelerini ald�klar� tarihten itibaren 5 y�l veya daha fazla s�re ge�mi� olmas� durumunda, bu ki�ilerin Bakanl�k�a yetkilendirilmi� e�itim kurumlar�ndan i� g�venli�i uzmanl��� veya i�yeri hekimli�i i�in d�zenlenen yenileme e�itimi programlar�na kat�lmalar� gerekmektedir. S�z konusu tarihin �zerinden 5 y�ldan az s�re ge�mi� olmas� durumunda, belgelerin kullan�labilmesi amac�yla herhangi bir i�lem yap�lmas�na ihtiya� bulunmamaktad�r.

Yenileme e�itimini tamamlayan i� g�venli�i uzmanlar� ve i�yeri hekimlerinin, belgelerine ili�kin vize i�lemlerini de tamamlamalar� gerekmekte olup, bu i�lemler e�itime kat�ld�klar� kurumlar taraf�ndan takip edilecektir.

S�z konusu Kanun�un ilgili maddesi gere�ince; daha �nce herhangi bir s�n�fa ili�kin i� g�venli�i uzmanl��� e�itimi alarak, e�itimini ald��� s�n�fa ili�kin s�nava kat�lmaya hak kazananlar�n, d�zenlenecek ilk i� g�venli�i uzmanl��� s�nav�na kat�lmalar� gerekmektedir. Bu s�nava ili�kin duyurular, Genel M�d�rl���n internet sayfas�ndan takip edilebilecektir. Bu ki�ilerin mevcut belgelerini kullanabilmeleri amac�yla ise, yukar�da a��klanan i�lemleri takip etmeleri ve belgelerini yenilemeleri gerekmekte olup, belge al�nma tarihleri �zerinden 5 y�ldan az s�re ge�mi� olmas� durumunda mevcut belgelerini kullanabilmeleri amac�yla sadece belge de�i�tirme i�lemini yapmalar� yeterli olacakt�r.

Kanunun �Mevcut y�netmelikler� ba�l�kl� Ge�ici 2. maddesi ise hali haz�rda �� Kanunu�na g�re yay�mlanm�� olan y�netmeliklere ili�kin bir h�k�m getirmektedir. Bu madde h�km�ne g�re, 4857 say�l� Kanunun 77, 78, 79, 80, 81 ve 88. maddelerine g�re y�r�rl��e konulan y�netmeliklerin bu Kanuna ayk�r� olmayan h�k�mleri, bu Kanunda �ng�r�len y�netmelikler y�r�rl��e girinceye kadar uygulanmaya devam olunacakt�r. Bu durumda, �� Kanunu uyar�nca i� sa�l��� ve g�venli�i alan�nda ��kar�lm�� bulunan ve halen uygulanmakta olan y�netmeliklerin, �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu�na ayk�r�l�k te�kil etmeyen h�k�mleri, bu Kanun uyar�nca ��kar�lacak yeni y�netmelikler y�r�rl��e girinceye kadar uygulanmaya devam olunacakt�r.
Bilgilendirme, e�itim, �al��anlar�n g�r��lerinin al�nmas� ve kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�
Kanun�la getirilen bir di�er �nemli d�zenlemeyle de; i�verene i�yerinde i� sa�l��� ve g�venli�inin sa�lanmas� ve s�rd�r�lebilmesi amac�yla, �al��anlar� ve �al��an temsilcilerini i�yerinin �zelliklerini de dikkate alarak Kanun�da belirtilen �e�itli konularda bilgilendirme y�k�ml�l��� getirilmesidir.

Bunun yan� s�ra i�veren; �al��anlar�n i� sa�l��� ve g�venli�i e�itimlerini almas�n� sa�lar. Bu e�itim �zellikle; i�e ba�lamadan �nce, �al��ma yeri veya i� de�i�ikli�inde, i� ekipman�n�n de�i�mesi h�linde veya yeni teknoloji uygulanmas� h�linde verilir. E�itimler, de�i�en ve ortaya ��kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti�inde ve d�zenli aral�klarla tekrarlan�r.

Kanun�la mevzuat�m�zda ilk kez yer verilen bir di�er husus da; i�verene, i� sa�l��� ve g�venli�i ile ilgili konularda �al��anlar�n veya �al��an temsilcilerinin g�r��lerinin al�nmas�n� ve kat�l�mlar�n�n sa�lanmas� zorunlulu�u getirilmesidir. Buna g�re i�veren, �al��anlara veya iki ve daha fazla �al��an temsilcisinin bulundu�u i�yerlerinde; varsa i�yeri yetkili sendika temsilcilerine, yoksa �al��an temsilcilerine a�a��daki imk�nlar� sa�lar:

�� sa�l��� ve g�venli�i ile ilgili konularda g�r��lerinin al�nmas�, teklif getirme hakk�n�n tan�nmas� ve bu konulardaki g�r��melerde yer alma ve kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�,
Yeni teknolojilerin uygulanmas�, se�ilecek i� ekipman�, �al��ma ortam� ve �artlar�n�n �al��anlar�n sa�l�k ve g�venli�ine etkisi konular�nda g�r��lerinin al�nmas�.
�al��anlar�n veya �al��an temsilcilerinin, i�yerinde i� sa�l��� ve g�venli�i i�in al�nan �nlemlerin yetersiz oldu�u durumlarda veya tefti� s�ras�nda, yetkili makama ba�vurmalar�ndan dolay� haklar� k�s�tlanamaz.

��verenlere �ok a��r y�k�ml�l�kler getiren, �al��an y�k�ml�l���n� tek bir madde ile d�zenleyen ve Kanun�un uygulanmas�na y�nelik te�viklerden yoksun olarak ��kar�lan �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanunu�nun uygulanabilme kabiliyeti �n�m�zdeki y�llarda ortaya ��kacakt�r. Temennimiz, s�z konusu Kanun�nun amac�na uygun olarak �lkemizde bir i� sa�l��� ve g�venli�i k�lt�r�n�n yerle�mesine katk� sa�lamas�d�r.
 

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�