Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

  <<   Geri D�n   >>

Perdeler

Perde d��ardan bak�ld���nda ��k,d�zenli bir g�r�n�� sa�lay�p,����a izin vermez iken;i�eride modaya uygun ola�an�st� say�s�z renk ve bi�imi ile i� ya�ant�m�z� gizlili�i ve �ahsiyetimizi yans�t�r. Ev dekorasyonunun vazge�ilmez ��esidir.

Bununla birlikte evde elektromanyetik radyasyona kar�� koruma sa�lamak amac�yla �zel kuma�lar�m�zdan yapaca��m�z perde ile hem evinizin dekorasyonunu bozmazs�n�z hemde sa�l���n�z� g�vence alt�na alm�� olursunuz. �svi�re patentli ve y�ksek teknoloji �r�n� bu kuma�larla yap�lan perdenin etkinli�i bilimsel olarak kan�tlanm�� olup m�kemmel kalitesiyle benzersiz ve �l��lebilen bir koruma sa�lar.

Highslide JS
Stor Perde olarak haz�rlanabilir.
Highslide JS
Farkl� �ekillerde uygulanabilir.
Highslide JS
Farkl� �ekillerde uygulanabilir.
Highslide JS
Normal perde gibi g�r�nd���nden farkedilmez.
Highslide JS
Basit bir g�ne�lik gibi kullan�l�r.
Highslide JS
Diki�i kolay ve farkl� t�rdeki ihtiya�lara gore haz�rlanabilir..
Highslide JS
Farkl� �ekillerde uygulanabilir.
Highslide JS
Farkl� �ekillerde uygulanabilir.
Highslide JS
Stor Perde olarak haz�rlanabilir

�zellikler 

�ki farkl� modelde perde modeli; 25 dB (99,7 %)  ve  40 dB (99,97 %)   yans�t�c� olan kuma�lar�m�zla boyu 250 cm'ye kadar perde yapt�rman�z m�mk�nd�r. Dikilmi� perde �rneklerimizi �stteki foto�raflardan g�rebilirsiniz. Perdelerimiz �ama��r Makinas�nda Y�kanabilir (Max:30 derece). A�art�c� ya da �ama��r Suyu kullan�m� �zelli�ini yitirmesine sebep olur.


�zellikleri  i�in T�klay�n�z >>>

�zellikleri  i�in T�klay�n�z >>>
Metret�l (1m x 2.5m) Metret�l (1m x 2.6m)

Spari� vermek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�