Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMAK ���N NELER YAPILAB�L�R

Elektromanyetik Radyasyondan korunma art�k kolay, g�venli ve ula��labilir.

Elektronik cihazlar�n yayd��� elektromanyetik radyasyona baz� teknikler kullanarak en az seviyede maruz kalmak m�mk�nd�r.

 

Koruyucu boyalar�m�z, b�y�k alanlar� elektromanyetik radyasyondan  korumak i�in elektro-ge�irgen kaplamalard�r. Y�ksek frekansl�  radyasyon ya da d���k frekansl�  elektrik alana kar�� en iyi korumay� sa�lar. Tipik uygulama alanlar� ya�ama mekanlar� (yatak odalar�, �ocuk odalar�, salonlar gibi) olmakla birlikte b�t�n bir binan�n korumas�nda da kullan�labilen koruyucu boyalar akrilik boyalarla kaplanabilirler. Koruyucu boyan�n kolay, e�imli �at�lar, pencereli �at� katlar�, bi�imsiz odalar da bile uygulamas� kolayd�r.
 

ELEKTROMANYET�K KALKANLAMA

Modern �retim teknolojileri sayesinde �ok �e�itli kullan�m alanlar�na g�re �zel �retimler yap�labilen bu kuma�larla perdeden hamile k�yafetlerine, i� �ama��rlar�na, cibinliklere, i� elbiselerine, yatak �rt�lerine, �ocuk tekstil �r�nlerine vs. kadar her t�rl� tekstil �r�n�n� dokumak m�mk�nd�r. Kuma�lar en y�ksek estetik talepleri kar��layabilecek �zelliktedir. % 100 pamuktan sentetik dokumalara kadar se�im yapma olana�� sa�lar.  Kullan�mlar� �ok kolay olan bu �r�nler hem y�kanabilir hem de �t�lenebilir.

Elektro manyetik dalgalar hayat�m�z�n her alan�nda bulunmakta ve v�cudumuzu etkilemeye devam etmektedir. Bu etkilerden v�cudumuzun korunabilmesi amac� ile �esitli �r�nler kullan�lmaktad�r. 1960 y�l�nda kurulmus olan Uluslar aras� Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) taraf�ndan gelistirilmis olan Anti radyasyon Standard�na ba�l� olarak �esitli iletken tel ve tekstil y�zeyi; metal lif-kimyasal lif; kaplanm�s kumas, �elik lif, bitkisel lif ve di�er g�ncel polimer teknolojilerinin kullan�m� ile olusturulmus tekstil yap�lar� gelistirilmektedir. �zel tekstil yap�lar� sayesinde farkl� frekans aral�klar�nda farkl� koruma etkinlik alanlar�nda (dB) %99�dan daha y�ksek de�erlerde koruma sa�lanabilmektedir.

Her t�rl� elektronik cihaz, cep telefonu ve baz istasyonlar�, radar, TV ve radyo vericileri, kablosuz a�lar, y�ksek gerilim hatlar�, Wi-Fi, trafolar ve benzerlerinin olu�turdu�u elektromanyetik dalgalardan korunmak i�in performans� �l��lebilen m�kemmel bir koruma sa�lar.

Bu kuma�lar elektromanyetik dalgalar� yans�tan bir ayna gibi �al���rlar.


Elektromanyetik koruma etkinli�i
 

Kalkanlama Teorisi

Kalkanlama terimi elektrik-elektronik m�hendisli�inde ekranlama terimi ile a��klanmakta oldu�undan bu b�l�mde kalkanlama terimi yerine ekranlama terimi kullan�lm�st�r. �stenmeyen elektromanyetik dalgalar�n olumsuz etkilerinin azalt�lmas� amac� ile yap�lan elektromanyetik ekranlama islemleri elektronik cihazlar�n uygun ortam sartlar�nda �al�sabilmeleri i�in son derece �nemlidir.

Ekranlama bir cihazdan i�eri (veya d�sar�) do�ru giren (��kan) ka�ak alanlar�n azalt�lmas� amac�yla kullan�lmaktad�r. EE (ekranlama etkinli�i) veya SE (shieding efficiency) ekranlaman�n ne derece etkili oldu�unu g�steren bir parametre olup, desibel (dB) olarak ifade edilmektedir. EE de�eri asa��daki form�l ile hesaplanmaktad�r.

Form�lde yer alan ��nce� ve �sonra� alt indisleri, ekranlama kalkan� yokken ve varken ayn� noktada �l��len elektrik alan genli�ini ifade etmektedir.

Y�ksek SE de�erleri iyi ekranlama etkinli�ini g�stermekte, negatif SE ise ��nlama (rezonans) yani ekranlamadan �ok isaretin kuvvetlenmesi anlam�na gelmektedir.


Sekil A. Kal�nl��� t olan bir duvarda ekranlama etkinli�i bilesenleri

Sekil A'da t kal�nl���ndaki bir duvarda ekranlama etkisini olusturan bilesenler g�r�lmektedir. Kal�nl��� t olan kay�pl� duvarda elektromanyetik dalgalar �� sekilde zay�flat�lmaktad�r. Birincisi duvardan yans�malar, ikincisi duvar i�indeki zay�flamalar (yutulma) ve ���nc�s� ise duvar i�erisindeki ard�s�l yans�ma kay�plar�d�r. Ekranlama performans�, kullan�lan malzemelerin �zelliklerine, �al�sma frekans�na ve dikkate al�nan kaynaklara ba�l�d�r. Ancak, pratikte girisim kayna��na g�re ekran�n konumu, farkl� ekran par�alar�n�n aras�ndaki ba�lant�lar ve ekran �zerindeki delikler ve bosluklar ve benzeri baska etkenler de �nemlidir. Manyetik ekranlama pratik olarak d�s�k frekanslarda (f < 30 MHz) �nemlidir. Manyetik ekranlamada zay�flama frekansla artmaktad�r.

 

 

Spari� vermek, Fiyatlar� ��renmek ve Daha Detayl� Bilgi Almak ��in T�klay�n�z>>>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�