Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

SIK�A SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR
Soru Eklemek ��in T�klay�n�z
Soru 
Elektromanyetik radyasyonun canl�lar �zerindeki etkileri nelerdir? 
Cevap 
RF elektromanyetik dalgalar�n�n foton enerjileri, atomlar� ve molek�lleri iyonla�t�racak d�zeyde de�ildir.Elektromanyetik radyasyonun g�receli olarak d���k frekansl� bi�imleri olan g�r�nen ���k, k�z�l�tesi radyasyon ve RF dalgalar iyonla�t�r�c� olmayan radyasyona �rnektir. Ortamdaki iyonla�t�r�c� olmayan elektromanyetik dalgalar�n etkisinde kalma sonucunda canl�larda iki t�r etki olu�abilir: Is�l etkiler ve �s�l olmayan etkiler.Is�l etkiler, v�cut taraf�ndan yutulan elektromanyetik enerjinin �s�ya d�n��mesi ve v�cut s�cakl���n� artt�rmas� olarak tan�mlan�r.Bu s�cakl�k art���, �s�n�n kan dola��m� ile at�larak dengelenmesine dek s�rer.Is�l olmayan etkilere ba�l� olarak RF dalgalar�n etkili oldu�u iddia edilen bozukluk ve hastal�klar aras�nda beyin aktivitelerinde de�i�iklikler, uyku bozukluklar�, dikkat bozukluklar�, ba� a�r�lar� bulunmaktad�r 
Soru 
Cep Telefonunun olumsuz etkileri nelerdir ?  
Cevap 
Cep Telefonunun olumsuz etkileri, konu�maya ba�land��� anda etkisini g�stermeye ba�lar. Uzun s�reli kullan�mda ise bu etkiler �iddetini artt�r�r kal�c� hale gelir ve onar�lmas� g�� tahribe yol a�abilir. K�sa vadeli ( konu�ma an� ve onu takip eden 24 saat ) etkileri Stres, G�r�� alan�nda daralma, Kulak b�lgesinde �s�nma, Kalp pilinin bozulma riski, Kulak ��nlamas�, Yorgunluk hissi, Konsantrasyon bozulmas�, Ba� a�r�lar�, ��itmede ge�ici aksakl�klar, Sersemleme ve Uyku bozukluklar� d�r. Uzun vadeli ( Al��kanl�k halinde s�ks�k ve on y�l �zerinde kullan�lmas� ) Genetik yap�n�n bozulmas�, Beyin h�crelerinde �l�m ve beyin t�m�rleri, Beyaz kan h�cresi(lenfoma) kanseri, Kan Beyin bariyerinin zedelenmesi, Kalp rahats�zl�klar�, Haf�za zay�flamas�, Kal�c� i�itme bozukluklar�, Embriyo geli�iminin zarar g�rmesi, D���k riskinin artmas�, Kan h�crelerinin bozulmas�, El ve bilekte sinir s�k��mas�, Alerji, �reme bozukluklar� ve Hiperaktivite dir. 
Soru 
�ocuklar�n cep telefonu ile konu�mas� ne kadar risklidir ? 
Cevap 
�ok risklidir. ��nk� �ocuklar�n kafatas� incedir ve radyasyon onlar�n beynini daha �ok etkiler. V�cutlar� elektromanyetik dalgalar�n dalga boylar�yla uyumludur, daha �ok radyasyon yutarlar. Bu radyasyon onlar�n sinir, ba����kl�k ve biyolojik sistemlerinin geli�imine zarar verir. Cep telefonu ile erken ya�ta konu�maya ba�lamak k�m�latif etkileri artt�r�r. 
Soru 
Cep telefonlar� d���nda radyasyon yayan di�er cihazlar nelerdir ? 
Cevap 
Elektrikle �al��an cihazlar�n tamam� radyasyon yayar. Mikrodalga f�r�n, Tra� makinesi, Elektrikli battaniye, Sa� kurutma makinesi, Kablosus telefon ve Bilgisayar gibi cihazlar�da cep telefonu gibi m�mk�n oldu�u kadar az kullanmak gerekir. 
Soru 
Elektromanyetik alanlar�n gerek k�sa gerekse uzun vadeli etkileri nelere ba�l�d�r ? 
Cevap  
Elektromanyetik alanlar�n gerek k�sa gerekse uzun vadeli etkilerinin olu�mas� �u de�i�kenlere ba�l�d�r. Frekans�, �iddeti, Uzakl���, �nsan�n fiziksel v�cut �l��leri, V�cudun elektriksel �l��leri, Maruziyet suresi, Mod�lsayon, Polarizasyon ve Devaml� maruziyet e ba�l�d�r.  
Soru 
Baz istasyonlar�n�n insan v�cuduna etkileri nelerdir ? 
Cevap 
Baz istasyonlar�n�n �evresinde al�c� verici olduklar�ndan canl�lar �zerinde statik elekrik elektromanyetik alan olu�maktad�r. Olu�an bu elektromanyetik alan�n insan v�cudundaki ve do�al �evremizdeki (do�al) elektromanyetik alandan �ok fazla olmas� sebebiyle mevcut biyolojik ve fizyolojik uyum bozulur. Bu da, elektromanyetik kirlilik ad� verilen bir t�r �evre kirlili�ine cilt kanserine neden olur.  
Soru 
Baz �stasyonu Yak�n�nda Ya�ayan �nsanlarda nas�l etkiler g�r�l�r ? 
Cevap 
Genel Yorgunluk, halsizlik, cilt ciltte lekelenmeler, his/duyu kayb�, yanma hissi, kuruluk, kar�ncalanma, ka��nt�,k�zar�kl�k, tahri�, sinir sistemi,ba� a�r�s�, ba�ta a��rl�k hissi, ba�ta s�cakl�k hissi, ba� donmesi, uyku bozuklu�u, gerginlik/sinirlilik, gun icerisinde depresif (s�k�nt�, bunalt� hissi) hissetme,konsantrasyon guclu�u, bulan�k gorme, Hormonal/ Metabolik Carp�nt�, kulak c�nlamas�, i�itme kayb�, kulakta a�r�, bas�nc hissi, tat alma guclu�u, koku alma guclu�u, gozlerde yanma, a�r�, batma, ishal, kab�zl�k, bulant�, kusma, kan bas�nc� yuksekli�i tansiyon, di�er kuru oksuruk, kar�n a�r�s�, nefes al�p verme guclu�u, bo�az kurulu�u, alerji, s�rt a�r�s�, eklemlerde a�r�, ureme sistemi uzerine etkiler g�r�lebilir.  
Soru 
Elektromanyetik Radyasyon Nedir? 
Cevap 
Basit anlat�m� ile, elektrik ak�m� �evresinde elektrik ve magnetik alanlar olu�turur, vekt�rel konumlar� birbirileri ile 90� a�� yapan bu alanlar�n bile�kesine elektromagnetik alan ad� verilir. Elektromanyetik enerjileri ya�am standard�m�z� y�kseltmekte yo�un olarak kullanmaktay�z. Dahas� sa�l�k alan�nda, g�venlik sistemlerinde ve ya�am�m�z� kolayla�t�r�p konfor sa�lamalar� ile EM enerjilere ba�l� duruma geldik. (, Y�ksek Gerilim Hatlar� (YGH) ,TV ve bilgisayarlar ,FM ve TV vericileri ,mikrodalga f�r�nlar , mobil telefonlar, mobil telefon baz istasyonlar� DECT telefonlar,uydu antenleri ve verici antenler, radar antenleri,bluetooth, wireleess internet, wireless ses ve g�r�nt� sistemleri vb.)Fakat bu yayg�n kullan�mlar� yan�nda Elektromanyetik alanlar�n canl� organizmay� etkilemesi gibi bir faturay� da �demekteyiz.Elektromanyetik enerjinin kullan�m� h�zla artarken bizler de her ge�en g�n daha fazla Elektromanyetik alana maruz kal�yoruz Yani Elektromanyetik kirlilik art�yor. "Giga Hertz" (GHz, 109 Hz ) d�zeylerinde frekans ve santimetre �l��lerinde dalga boyuna sahip elektromanyetik radyasyonlar belirli enerji d�zeylerinin �zerine ��kt�klar�nda i�inden ge�tikleri ortama; frekanslar�yla do�ru orant�l�, dalga boylar�yla ters orant�l� olmak �zere enerji aktar�rlar ve canl� dokular gibi su oran� y�ksek ortamlarda h�zl� bir �s�nmaya, dolay�s�yla ciddi tahribata neden olabilirler.  
Soru 
GSM baz istasyonlar�n�n kurulu�lar�na y�nelik standartlar var m�d�r?  
Cevap 
Avrupa �lkelerinde GSM baz istasyonlar�n�n kurulu�lar�na y�nelik standartlar,ETSI (European Telecommunication Standardization Institute), Amerika Birle�ik Devletleri�nde FCC (Federal Communication Commission) taraf�ndan belirlenmektedir.  
Soru 
Elektromanyetik alanlar�n insan sa�l���na etkileri konusunda olu�turulmu� uluslararas� standartlar ve s�n�r de�erler var m�d�r?  
Cevap 
Elektromanyetik alanlar�n insan sa�l���na etkileri konusunda bir�ok �lkede olu�turulan standart ve s�n�r de�erlerin yan� s�ra uluslararas� standartlar ve s�n�r de�erler de vard�r. Uluslararas� alanda CNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection � Uluslararas� �yonla�t�r�c� Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) taraf�ndan belirlenen s�n�r de�erler bir�ok Avrupa �lkesinde ve d�nyan�n farkl� �lkelerinde en yayg�n kabul g�ren de�erler aras�ndad�r. ICNIRP, D�nya Sa�l�k �rg�t� (WHO) ve D�nya �al��ma �rg�t� (ILO) taraf�ndan resmen tan�nan ba��ms�z bir ara�t�rma kurulu�udur. ICNIRP K�lavuzu'nda (ICNIRP Guidelines) yer alan �al��malar �nversiteler ve ara�t�rma kurulu�lar� ile i�birli�i yap�larak, �ok say�da m�hendis, biyolog, fizik�i, epidemiyolojist ve ilgili ba�ka bilim adamlar�ndan olu�an disiplinleraras� bir ekip taraf�ndan y�r�t�lm��t�r. Amerika Birle�ik Devletleri'nde bu s�n�r de�erler FCC (Federal Communications Commission � Federal Kom�nikasyon Komisyonu) taraf�ndan belirlenmekte ve bu s�n�r de�erlerin belirlenmesinde IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers � Elektrik ve Elektronik M�hendisleri Enstit�s�) ve ANSI (American National Standarts Institute � Amerikan Ulusal Standartlar Enstit�s�) taraf�ndan olu�turulan standart de�erler temel olarak al�nmaktad�r. IEEE/ANSI standartlar� da s�n�r de�erlerin belirlenmesinde yayg�n olarak kabul g�ren ve temel al�nan de�erlerdir. Elektromanyetik alanlar�n insan sa�l���na etkileri konusunda olu�turulmu� s�n�r de�erler frekansa g�re de�i�iklik g�sterir. �rne�in baz istasyonlar�n�n �al��ma frekanslar�n� i�ine alan 400-2000 MHz frekans band�nda genel ya�am alanlar� i�in ICNIRP K�lavuzu�nda yer alan s�n�r de�erler elektrik alan �iddeti i�in 1,375f1/2 V/m (f = frekans (MHz)); manyetik alan �iddeti i�in 0,0037f1/2 A/m ve elektromanyetik g�� yo�unlu�u i�in f/200 W/m2 ifadeleriyle verilmi�tir. Bu ifadelerle verilen s�n�r de�erler alt� dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir. Bunun yan�nda IEEE ve FCC standartlar�nda yer alan g�� yo�unlu�u �st s�n�r� 300-1500 MHz frekans aral���nda f/150 W/m2, 1500-100.000 MHz frekans aral���nda 10,0 W/m2 olarak verilmi� olup, bu ifadelerle verilen s�n�r de�erler otuz dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir. Buna g�re genel ya�am alanlar�nda, GSM900 ve DCS1800 sistemleri i�in kontrols�z etkilenme i�in s�n�r de�erler 900 MHz i�in s�n�r de�erler ICNIRP IEEE/FCC Elektrik Alan �iddeti 41,25 V/m - Manyetik Alan �iddeti 0,111 A/m - G�� Yo�unlu�u 4,5 W/m2 6,0 W/m2. 1800 MHz i�in s�n�r de�erler ICNIRP IEEE/FCC Elektrik Alan �iddeti 58,33 V/m - Manyetik Alan �iddeti 0,157 A/m - G�� Yo�unlu�u 9,0 W/m2 10,0 W/m2 dir. Telekom�nikasyon Kurumu taraf�ndan 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yay�nlanan �10 KHz-60 GHz frekans Band�nda �al��an Sabit Telekom�nikasyon Cihazlar�ndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan �iddeti Limit De�erlerinin Belirlenmesi, �l��m y�ntemleri ve Denetlenmesi Hakk�nda Y�netmelik� ile T�rkiye�de ge�erli olan s�n�r de�erleri belirlenmi�tir. Bu y�netmelikte yer alan s�n�r de�erlerin belirlenmesinde ICNIRP K�lavuzu�nda yer alan s�n�r de�erler esas olarak al�nm�� olup, buna ek olarak her baz istasyonu i�in ayr�ca s�n�rlama getirilmi�tir. Buna g�re tek bir cihaz i�in 400-2000 MHz frekans band�nda genel ya�am alanlar� i�in Telekom�nikasyon Kurumu�nun y�netmeli�inde yer alan s�n�r de�erler, elektrik alan �iddeti i�in 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan �iddeti i�in 0,0009f1/2 A/m ve g�� yo�unlu�u i�in f/3200 W/m2 ifadeleriyle verilmi�tir. Verilen s�n�r de�erler alt� dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir.  
Soru 
Bu konuda T�rkiye�de olu�mu� standartlar var m�d�r? Belirlenmi� s�n�r de�erler mevcut mudur?  
Cevap 
T�rk Standartlar� Enstit�s�, Nisan 1996�da TS ENV 501666-2 Say� ve ��nsanlar�n Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmas� � Y�ksek Frekanslar (10 kHz- 300 GHz)� 10 ba�l�kl� bir standart yay�mlam��t�r. Ayr�ca TC �evre Bakanl����n�n 11 May�s 2000 tarihli genelgesi bulunmaktad�r. Son olarak, Telekom�nikasyon Kurumu taraf�ndan 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yay�nlanan �10 KHz-60 GHz Frekans Band�nda �al��an Sabit Telekom�nikasyon Cihazlar�ndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan �iddeti Limit De�erlerinin Belirlenmesi, �l��m y�ntemleri ve Denetlenmesi Hakk�nda Y�netmelik� ile T�rkiye�de ge�erli olan s�n�r de�erleri belirlenmi�tir.. Bu y�netmelikte yer alan s�n�r de�erlerin belirlenmesinde ICNIRP K�lavuzu�nda yer alan s�n�r de�erler esas olarak al�nm�� olup, buna ek olarak her baz istasyonu i�in ayr�ca s�n�rlama getirilmi�tir. Buna g�re tek bir cihaz i�in 400-2000 MHz frekans band�nda genel ya�am alanlar� i�in Telekom�nikasyon Kurumu�nun y�netmeli�inde yer alan s�n�r de�erler, elektrik alan �iddeti i�in 0,341f1/2 V/m (f = frekans (MHz)), manyetik alan �iddeti i�in 0,0009f1/2 A/m ve g�� yo�unlu�u i�in f/800 W/m2 ifadeleriyle verilmi�tir. Verilen s�n�r de�erler alt� dakikal�k �l��m sonucunda elde edilecek ortalama de�erler i�indir. 
Soru 
Baz Istasyonu Nedir? 
Cevap 
Mobil (gezgin) telefon sistemlerinde, haberle�menin yap�laca�� alan h�cre ad� verilen k���k alanlara b�l�nm��t�r. Her h�crenin merkezinde bir baz istasyonu bulunur. Mobil telefonlar haberle�melerini baz istasyonu �zerinden yaparlar. Baz istasyonlar� birbirlerine bir a� yap�s� �eklinde ba�l�d�rlar. Herhangi bir mobil telefondan gelen �a�r� iste�inin ilgili kullan�c�ya ula�t�r�lmas� bu a� yap�s� taraf�ndan ger�ekle�tirilir. Baz istasyonlar�, Mobil Anahtarlama Merkezleriyle (MAM) ve Mobil Anahtarlama Merkezleri birbirleriyle ya kablo ya da y�nl� radyolinklerle ba�l�d�rlar. Mobil telefonlarla baz istasyonlar� aras�ndaki ileti�im, elektromanyetik dalgalar yoluyla ger�ekle�tirilmektedir. H�cresel yap� sayesinde ayn� anda daha �ok kullan�c� haberle�ebilir. GSM h�crelerinin planlanmas� yerle�im b�lgelerinin �zelliklerine g�re yap�l�r. H�cre planlamas�n� h�crenin �ehir i�inde ya da �ehir d���nda olmas� ve kapsanacak b�lgedeki GSM abone say�s� belirler. GSM h�cresel sisteminde kapsama alan�na g�re �� tip h�cre 18 vard�r: makro h�cre, mikro h�cre, piko h�cre. T�rkiye�de de kullan�lan GSM900 sistemi i�in makro h�creler, yerle�imin seyrek oldu�u b�lgelerde 25-35 km yar��ap�nda bir alana hizmet verebilirler. Ancak bina, a�a� ve tepe gibi engellerin �ok oldu�u yerle�im yerlerinde olu�turulan makro h�crelerin yar��aplar� daha k���k olur. Makro h�crelerde GSM900 baz istasyonu antenlerinin ��k�� g��leri 40-60 Watt olabilir. Mikro h�creler, genellikle yerle�imin yo�un oldu�u ve makro h�cresel kapsamay� geli�tirici ve tamamlay�c� olarak kurulan sistemlerdir. Mikro h�creler havaalan�, b�y�k al��veri� merkezleri gibi yerlerde kurulur. Birka� y�z metrelik yar��ap� olan alanlar� kapsar ve ��k�� g��leri makro h�crelere g�re d���kt�r (GSM900 i�in 5-10 Watt civar�nda). Piko h�creler ise daha �ok bina i�i haberle�melerde kullan�l�r ve birka� watt ��k�� g�c�ndedir.  
Soru 
Baz istasyonu neden kullan�l�r? Baz istasyonlar� olmadan, �rne�in �ehir d���na y�ksek bir kule kurarak, ileti�im sa�lanabilir mi? 
Cevap 
Baz istasyonlar�, h�cresel haberle�me sistemlerinde merkezi istasyon olarak g�rev yaparlar. Baz istasyonlar� olmadan mobil telefonlar ileti�im sa�layamazlar. Mobil telefonlar, di�er mobil telefonlarla ve sabit a� telefonlar�yla baz istasyonlar �zerinden g�r��me yapabilirler. Bir baz istasyonunun ayn� anda hizmet verebilece�i g�r��me say�s� s�n�rl�d�r. Bu say�, baz istasyonuna tahsis edilen ta��y�c� frekans say�s�yla do�ru orant�l�d�r. Bir baz istasyonuna tahsis edilebilecek toplam ta��y�c� frekans say�s� ise s�n�rl�d�r. H�cresel yap� ile birbirini etkilemeyecek uzakl�ktaki h�crelerdeki baz istasyonlarda ayn� ta��y�c� frekanslar tekrar kullan�larak daha �ok say�da kullan�c�n�n �ebekeden yararlanabilmesi sa�lan�r. �zellikle kullan�c� say�s�n�n y�ksek oldu�u yerlerde daha k���k h�creler olu�turularak �ebekenin kapasitesi artt�r�l�r. Bu ama�la kapsama alan� daha dar olan fakat daha s�k aral�klarla baz istasyonlar� kurulur. Sorudaki gibi �ehir d���na tek bir kule kurarak h�cresel yap� olu�turulamaz. GSM sistemlerinde mobil telefonlar ve baz istasyonu aras�nda kar��l�kl� ileti�im olmas� gerekir. Bundan dolay� baz istasyonu ve mobil telefon aras�ndaki uzakl�k artt�k�a, ileti�imin sa�lanabilmesi i�in hem kulenin hem de mobil telefonlar�n ��k�� g��lerinin artt�r�lmas� gerekir. �leti�imin h�cresel yap� kullan�lmadan �ehir d���na kurulan bir kule ile sa�lanaca�� bir yap�da, kuleye yak�n mesafelerde ve kuleye uzak olan mobil telefonlarda �ok y�ksek elektromanyetik alan seviyeleri olu�ur.  
Soru 
Y�ksek Gerilim Hatlar� ve �evresine Verdi�i Zararlar nelerdir ? 
Cevap  
Elektri�in uzak mesafelere ta��nabilmesi ancak y�ksek gerilimle, yani voltajla m�mk�n olabilir. Baz� hatlarda 400 bin voltu bulan �ok y�ksek gerilimli elektrik ak�m� ta��yan bu kablolar, belirli aral�klarla dizilmi�, y�kseklikleri baz� yerlerde 50 metreyi bulan, pilon ad� verilen �elik kulelerin aralar�na gerilirler. Y�ksek gerilim hatlar� yak�n�ndaki evlerde ya�ayan �ocuklarda �ocukluk �a�� kanserlerindeki art���n epidemiyolojik olarak g�sterilmesi ile t�m bu konudaki ara�t�rmalar US National Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) taraf�ndan tekrar incelenmi� ve 1996 y�l�nda y�ksek gerilim hatlar� yak�n�nda ya�ayan �ocuklarda l�semi g�r�lme riskinin di�erlerine g�re 1.5 kat� fazla oldu�u Amerikan Bilimler Akademisi taraf�ndan kabul edilmi�tir. Yap�lan epidemiyolojik �al��malar y�ksek gerilim hatlar� ve elektrikli aletlerin (0-300 Hz) kanser riskini art�rd���n� g�stermektedir. 0-300 Hz frekansl� alanlardan iletkenlik �zellikleri nedeniyle en �ok etkilenen dokular beyin s�v�s� ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise g�z, g�z s�v�s�, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokular�d�r.Yap�lan epidemiyolojik ve deneysel �al��malardan baz�lar�n�n sonu�lar� verilmi�tir. EP�DEM�YOLOJ�K �ALI�MALAR: G�nl�k ya�amda maruz kal�nan alanlar�n beyin t�m�rlerini,�zellikle erkeklerde l�semi ve akut myeloid l�semiyi art�rd��� g�zlenmi�tir. 2mG (iki miliGaus) gibi �ok k���k magnetik alanlar l�semi, lenfoma ve yumu�ak doku sarkomlar�n� daha fazla olmak �zere t�m kanser t�rlerini 1.4 kat� art�rmaktad�r. �ngiltere, �sve� ve ABD; EM alanlar�n akut myeloid l�semi riskini art�rd���n� rapor etmi�lerdir. 1979�da ABD�de �ocukluk kanserleri ve y�ksek gerilim hatlar� ili�kisi 18 ya��nda 344 �ocukta ara�t�r�lm�� ve hatta yak�nl�k artt�k�a �ocuklarda l�seminin �nemli �l��de art�� g�sterdi�i bildirilmi�tir. Evleri hat yak�n�nda bulunan yeti�kinler i�in de l�seminin 2 kat artt��� g�zlenmi�tir. 1982 y�l�nda �sve�te 200KV�luk Y�ksek Gerilim Hatt� (YGH)�n�n 150 m yak�n�ndaki evlerde �ocukluk kanserleri insidans�n�n 2 kat� artt��� rapor edilmi�tir. (YGH�n�n yerde olu�turdu�u magnetik alan 0.1 G � 0.5 G). 1986�da ise 3mG�u a�an �iddetlerde magnetik alana maruz kalanlarda kanser riski 2.7 iken, ayni adreste do�an ve hala ya�ayan ki�iler i�in riskin 5.6�ya y�kseldi�i bildirilmi�tir. Elektrik hatlar�nda �al��anlar�n beyin kanserine yakalanma oran� 7 kat fazla bulunmu�tur. 1979�da Werthermer ve Leeper y�ksek ger�lim hatlar�na yak�n ya�ayan �ocuklarda kanserin 2-3 kat artt�g�n� g�sterdi. Bu �ocuklar �ok d���k dozda ELF (extremely Iow frequence = �ok d���k frekans) dalgalar�na (frekans� 50) maruz kalm��t�. Yeralt� y�ksek gerilim kablolar� da kanser yap�c� ELF dalgalar� yaymaktad�r. Bu alan ve dalgalar�n �iddeti veya g�c� kayna��ndan uzakla�t�k�a h�zla azal�r. Korunmada zamandan sonra ikinci etkin ��e uzakl�kt�r. Baz� t�r alan ve dalgalar�n de�i�ik �ekillerde engellenmesi veya yans�t�lmas� m�mk�n olmakla beraber bu yakla��m genelde pratik de�ildir. Bu nedenlerden dolay� en k�sa zamanda e�er maruz kal�yorsan�z gelece�inize y�nelik sa�l���n�z� koruman�z i�in ��z�m aray���na girmelisiniz.  
Soru 
Radar, X-Ray, GPS Cihazlar� ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar nelerdir ? 
Cevap 
Radarlar �stanbul Bo�az�'na in�a edilen g�zetleme kulesi say�s� 8... �anakkale'de de 5 istasyon yap�ld�. Ama�, Bo�azlar'�n artan tanker trafi�inde seyir g�venli�ini sa�lamak. Ancak Radarlar�n insan sa�l��� �zerindeki etkilerinin de yeterince tart���ld��� s�ylenemez. Baz istasyonlar� konusundaki duyarl�l�k, as�l y�ksek radyasyon yayan radarlar i�in g�sterilmiyor ve insanlar yeterince bilgilendirilmiyor. Radarla �al��anlarda ve radar merkezlerine yak�n ya�ayan insanlarda �zellikle l�semi ve beyin t�m�rleri artabilir. Radar�n kanser yap�c� etkisi, hem Polonya. hem ABD ordusunda �ok say�da askeri personel �zerindeki �al��malara dayanmaktad�r. Mikrodalga verilen farelerde B h�cre lenfomu endokrin kanserler ve adrenal adenom olu�maktad�r. 5 dakika Mikrodalga �Iara maruz kalanlarda kanser s�kl��mm %5�den %95�e f�rlad��� g�sterilmi�tir. �ngiltere�de NRPB (Ulusal Radyasyondan Korunma Komites�) 100 kHz �zerindeki Mikrodalga �lar� kanser yap�c� olarak ilan etmi�tir (Doll Raporu). Var�ova Radyasyondan Korunma ve Askeri Hijyen Enstit�s�nde DR.S. Szimigielski 15 y�l s�ren ve 3270�i radara maruz kalm�� 127.800 askeri personel �zerindeki �al��mas�nda l�semi ve lenfomun 8 kat artt�g�n� bulunmu�tur. X-RAY �roloji uzmani Dr. Mert Akieke, X-ray bagaj tarama cihazlari ve kapi dedektorlerinin guvenligi sagladigini ancak, uzun sure bunlarin basinda duran kisilerin sagligini olumsuz etkiledigini soyledi. X-ray cihazlarinin X isinini (Radyoaktif Rontgen Isini) gonderip cismin icinden gelen isini kamerayla belirleyen cihazlar oldugunu hatirlatan Dr. Akieke, soyle dedi: "Ozellikle, uzun sureli ve yakin mesafede calisan ozel guvenlik gorevlisi ve polisler, sperm hucrelerinde testikuler bolgenin radyasyonuna bagli hucre olumune sebep olarak kisirlik tehlikesi yasayabilir. X-ray cihazi yakininda calisan anne adayi (Hamile ve hamilelik ihtimali olanlar) konuyu amirlerine ileterek baska goreve alinmalarini isteyebilmeli. Cihazdan gececek anne adaylari guvenlik gorevlisine gebe olduklarini bildirerek, klasIk ust arama yontemi ile aranmayi istemeli. Kalp pili takili hastalar asla bu tur aramadan gecirilmemelidir. Kalp pili takanlar, ameliyati yapilan hastane tarafindan verilmis ozel kimliklerini gostererek, kapi dedektorlerinden ve x-ray cihazlarindan gecirilmemeyi istemeli." GPS Global Konum Belirleme Sisteminin, y�ksek do�ruluk gerektiren aplikasyon �al��malar�nda kullan�lmas�n� sa�layan Real-Time Kinematic (RTK) GPS sistemlerinin kullan�m�, �zellikle mesleki �al��malarda yeni bir ����r a�m��t�r. Referans al�c�, koordinatlar� bilinen bir noktaya kuruldu�unda, elde edilen faz g�zlemleri i�in d�zeltmeler hesaplanmakta ve d�zeltmeler radyo-modemler vas�tas�yla gezici al�c�ya iletilmektedir. Gezici al�c� taraf�nda bu �ekilde elde edilen d�zeltmeler, de�erlendirilmekte ve tamsay� bilinmeyenleri ��z�lerek hassas konumlama yap�labilmektedir. Bu �al��mada kullan�lan RTK-GPS �l��m�nde radyo modemlerin olu�turmu� oldu�u elektromanyetik dalgalar�n insan sa�l��� �zerine olas� etkileri di�er elektromanyetik radyasyon yayan cihazlarda oldu�u gibi mevcuttur.  
Soru 
Elektromanyetik Radyasyondan Korunmak i�in neler yap�labilir? 
Cevap 
Elektronik cihazlar�n yayd��� elektromanyetik radyasyona baz� teknikler kullanarak en az seviyede maruz kalman�n m�mk�nd�r. Koruyucu boyalar�m�z, b�y�k alanlar� elektromanyetik ���madan (EMR) korumak i�in elektro-ge�irgen kaplamalard�r. Y�ksek frekansl� (YF) radyasyon ya da d���k frekansl� (AF) elektrik alana kar�� en iyi koruma kalitesini sa�lar. Tipik uygulama alanlar� ya�ama mekanlar� (yatak odalar�, �ocuk odalar�, salonlar gibi) olmakla birlikte b�t�n bir binan�n korumas�nda da kullan�labilen koruyucu boyalar akrilik boyalarla kaplanabilirler. Koruyucu boyan�n kolay, e�imli �at�lar, pencereli �at� katlar�, bi�imsiz odalarda bile uygulamas� kolayd�r. 
 

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�