Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

ELEKTROMANYET�K RADYASYONDAN
KORUNMA ve KALKANLAMA �R�NLER�

Al�ak Frekans Radyasyonu izolasyon boyas�
NSF 34 Boya

Elektromanyetik Radyasyona Kar�� Y�ksek Teknolojinin Sundu�u ��z�mler

Al�ak Frekans Y�ksek gerilim hatt� yak�nlar�nda en pop�ler boyam�z uygulad���m�z ve tavsiye etti�imiz en �st�n �r�n� tamam�yla ekolojik maddelerden yap�lm�� olan i� ve d�� uygulamalarda al�ak frekans koruma boyas� NSF - 34�d�r. Di�er koruma boyalar�ndan farkl� olarak y�ksek oranda metal par�as�, bak�r gibi bile�enler i�ermez, Tamamen �evreci �r�nlerdir.  Kullan�m� �ok kolay, s�radan bir boya uygulamas� ile ayn�d�r.

Bununla beraber AF radyasyonu tek katta  99 %  gibi �a��rt�c� bir oranda azaltmay� ba�armaktad�r.

  • Kadife rulo ve haval� sprey makine ile uygulanabilir

  • Tek katta : 40 dB ( 99 % koruma) ( Ekranlama kapasitesi : 1GHz'de ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07 , ASTM D494953-89 standartlar�na g�re �l��lm��t�r)

  • Baz renk siyaht�r.

  • Topraklanarak uygulan�r.

NSF 34 (Saf akrilik, al�ak frekansl� ���ma+d���k frekansl� elektrik alanlar, i� mekan+d�� mekan uygulamas�)

  • �� mekan ve d�� mekan uygulamalar� i�in en iyi �r�n�m�zd�r.

  • Bu koruyucu boya temel olarak y�ksek kaliteli saf akrilik ba�lay�c� i�eren kusursuz g��s�zle�tirmenin m�kemmel uyumu, y�ksek su dayan�m� ve iyi ekoloji g�sterir

Uygulamada her oda i�in 1 adet Topraklama Seti kurulmal�d�r. Topraklama Seti i�erisinde Priz topraklama aparat�, topraklama bant� ve dubel vida tak�m� bulunmaktad�r. Topraklama seti uygulan�� �ekli i�in uygulama �rnekleri sayfas�na bakabilirsiniz.

  Koruma Testi Sonu�lar� NSF34      Teknik �zellikler ve i�erik NSF34 (�ngilizce)

�ZELL�KLER

K�sa A��klamas� Al�ak Frekans Y�ksek gerilim hatt� yak�nlar�nda en pop�ler boyam�z
Ham madde Saf akrilat
 Azaltma 1- Katta 40 dB
7.5 m�/litre
 Azaltma 2- Katta  
Ekranlama Karbon
 Renk Siyah
 Uygulama Y�zeyi �� ve D�� Cephe
Uygulama Ara�lar� Boya rulo, boya f�r�as�, havas�z p�sk�rtme (meme> 525)
 Su Ge�irmezlik Normal
 Pigmentasyon boyutu < 100 �m
Elektrik direnci R□ > 100 Ω 
S�cakl�k aral��� < 100� C
 Ekoloji duyarl��� �yi
 Solvent Su
 VOC* ��eri�i 1) 0.2 g/l
 PAH* ��eri�i 2) < 0.002 mg/kg
 Sd De�eri ~ 0.1 m
 PH De�eri 8
Yap��t�r�c� �ekme g�c� 4.1 N/mm�
 Yo�unluk 1.05 kg / l
 MFFT 5� C
 Topraklama ihtiyac� �� Cephe: ESW(+) + EB2; D�� Cephe: ESA + EB2
Min Sat�� miktar� 1 / 5 liter
Raf �mr� 12 months
Y�zey kaplama /
 Litre, 1- Kat
�� Cephe: 7.5 m�;
D�� Cephe : 5 m

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�