Tel: 0 (216) 488 37 37
 

 

LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems

 

 

 
 

Kurallar

UYGULAMA �RNEKLER�
VE
PROJELER
 

Boya Tan�t�m ve Uygulama Videosu

T�rkiye:

 

Daire ��i oda rulo ve f�r�a ile baz istasyonuna kar�� korumal� uyku odas� uygulamalar�:

 

                    

 

Almanya:

Haval� sprey makinas� ve rulo ile end�striyel y�ksek frekansa kar�� korumal� �al��ma odas� uygulamalar�:

Almanya:

Data Center'in yayd��� elektromanyetik alana kar�� koruma projesi.

 

Tayvan:

Ses kay�t st�dyosu Daha Net Kay�t Yapmak, End�ksiyon ve Kar���m� Azaltmak ��in yap�lan uygulama.

�ngiltere:

Sanat �al��mas�
 

Almanya:

Y�ksek frekansa kar�� d�� cephe koruma uygulamas�.

Avusturya:

Okulun baz istasyonu cephesinin boyanmas�.

Avusturya:

HSF 54 ile 789 �W/m� den 0,47 �W/m� 'a d���r�len baz istasyonuna kar�� korunmu� daire uygulamas�.

 

Almanya:

Bavaria eyaleti BAUFRITZ evlerinin proje bazl� olarak baz istasyonlar� ve di�er emf alanlar�ndan korunmas� i�in �zel geli�tirilen HSF 71 modeli ile �zey uygulanmas�.

 

Macaristan:

NSF 34 al�ak frekans ve HSF 54 y�ksek frekansa kar�� koruma boyalar� ile devrem�lkteki emr alanlar�n�n en aza indirgenmesi projesi

 

Hollanda :

HSF ile 150 �W/m�'den 0,08 �W/m�'ye d���r�len Amsterdam havaliman� civar�nda baz istasyonundan gelen y�ksek frekans�n azalt�lmas� projesi.

 

Avusturya:

Baz istasyonu kulesinden korunma projesi. HSF 54 ile d�� cephede y�ksek frekans de�erleri 193 μW/m� den 0,1 μW/m�'ye d���r�ld�.

 

Avusturya:

Ofisteki i��ilerin rahats�zl���ndan dolay� telekomunikasyon antenlerine kar�� geli�tirilen boya ve topraklama projesi.

 

Avusturalya:

Avusturalya k�tas�nda HSF 54 ile kilise �an�na tak�lan baz istasyonuna kar�� y�ksek frekanstan korunma projesi. �lkemizde de s�k s�k minare tepelerinde g�rebilece�imiz baz istasyonu antenlerine kar�� benzer korunma projeleri yap�labilmektedir.

 

Avusturalya:

Baz istasyonuna kar�� korunma projesi d�� cephede ailenin evine uygulanm��t�r. 604 μW/m� 'den 0,26 μW/m�'a de�erler �ift kat boya ile azalt�lm��t�r.

 

Almanya:

Baz istasyonuna kar�� ikiz evin tek taraf�n�n d�� cephesinin baz istasyonuna kar�� korunma projesi 604 μW/m� 'den 0,26 μW/m�'ye d���r�lerek tamamlanm��t�r.

 

�in:

Havaliman� UPS Odas�n�n manyetik alan�n indirgenmesine y�nelik Proje

 


 

ASUS Tesisleri Tayvan:

UPS Odalar�n�n ve Test merkezlerinin al�ak frekans boyas� ile korunmas� projesi.Yunanistan
:

Baz istasyonu ve y�ksek gerilim hatt� kar��s�nda bulunan binan�n ortak giri�imle d�� cephesinin boyanarak t�m dairelerin korunma alt�na al�nmas�.
 

 

<<   Geri D�n   >>

ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri ,radyasyon korumal� elbise atlet hamile elbisesi bebek sepeti i� elbisesi kalp pili atleti perde baz istasyonlar� ve cep telefonu zararlar�,veri h�rs�zl�g� dinlemeyi engelleme,t�p cihazlar�n korunmas� seste end�ksiyon ve kar���m� azaltmak ,y�ksek gerilim hatlar�n�n zararlar� EMR KORUMA KALKANLAMA ElektroManyetik Radyasyon a Kar�� Koruma Kalkanlama Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri perdeleri elbise atlet bebek hamile kalppili elbisesi i�elbisesi ,bazistasyonlar� ceptelefonlar� zararlar�

 


 "ElektroManyetik Radyasyona Kar�� Koruma Kalkanlama  Boyalar� Kuma�lar� ve �r�nleri"
 LLC EMR Protecting, Shielding and Security Systems. - T�m Haklar� Sakl�d�r. 
 
info@emrkoruma.com - fatihsahin@emrkoruma.com


Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Boyalar , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Kuma�lar, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Perdeler, Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Hamile Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Bebek Elbiseleri , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Aksesuarlar , �Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �ocuk Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Cibinlikler , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� �ama��rlar� , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu �� Elbiseleri , Elektromanyetik Radyasyon Koruyucu Doktor �nl�kleri  Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Elektromanyetik Kirlilik ve Zararlar�  Elektrohiper sensitivite Hastal���  Elektromanyetik Radyasyonun �nsan V�cudu �zerinde Etkileri ,Baz Istasyonlar� ve Zararlar� , Cep Telefonlar� ve Zararlar�Y�ksek Gerilim Hatlar� ve Zararlar� , TV,Radyo Vericileri ve Zararlar� , Elektromanyetik Radyasyon Yayan Ev Aletleri , Radar,X-Ray ve T�r� Cihazlar�n Verdi�i Zararlar� , Radyasyondan Korunma �EMR �L��M�